Beroepen, Zienswijzen en Inspraakreacties

 

Beroep en voorlopige voorziening tegen de omgevingsvergunning bomenkap RijnlandRoute

Op 4 augustus 2017 is namens de drie organisaties beroep en een voorlopige voorziening ingesteld tegen de omgevingsvergunning bomenkap RijnlandRoute, waarvan op 9 januari 2018 de zitting in de bodemprocedure is. De voorlopige voorziening is op 21 augustus 2017 niet toegekend. Op 27 december 2017 heeft de wijkraad een aanvullend beroepschrift ingediend. Het beroep werd op 9 januari behandeld.

Toelichting bij de Raad van State, 9 januari 2018, 11.00 uur

Toelichting door Bewonersvereniging, Wijkraad en Stichting Behoud Rijnland - 09 jan 2018

 

Aanvullend beroepschrift

Aanvullen beroepschrift van Bewonersvereniging, Wijkraad en Stichting Behoud Rijnland - 27 dec 2017

 

 

Omgevingsvergunning Vlietweg 84 - kappen 9100 bomen, waarvan 387 individueel beheerd en 8713 in bosverband, langs de A4, A44, Hofvlietweg en Oostvlietpolder

Beroepschrift tegen de beslissing van B&W van Leiden en tevens verzoek om een voorlopige voorziening - 04 aug 2017

 

 

Bestemmingsplan Roosenhorst, Voorschoten

Beroepschift bij Raad van State van 10 organisaties tegen het besluit van de gemeenteraad van Voorschoten van 6 juli 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Roosenhorst c.a. - 04 okt 2017

Concept Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst

 

 

 

Reactie op het verweer van de provincie en het rijk tegen ons beroep bij de Raad van State

Stichting Behoud Rijnland / Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Reactie op het verweer van de provincie en het rijk tegen ons beroep bij de Raad van State - 16 september 2015

 

Deelnemende verenigingen van de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder
    Geen aparte reactie
Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute
    Geen aparte reactie
STICHTING GROTE POLDER GROENe hart
    Geen aparte reactie
Fietsersbond Voorschoten
    Geen aparte reactie
Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
    Reactie
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
    Geen aparte reactie
Milieudefensie Voorschoten
    Reactie
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder
    Reactie
Honk- en Softbalvereniging "Adegeest"
    Geen aparte reactie
Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten
    Geen aparte reactie
Bewonersvereniging ZuiderZeehelden
    Reactie
Bewonersvereniging Het Wedde
    Reactie
Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving
    Geen aparte reactie
Bewonersvereniging Park Allemansgeest
    Geen aparte reactie
Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o.
    Reactie
Bewonersvereniging Boschgeest
    Geen aparte reactie
Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17
    Geen aparte reactie
Belangenvereniging Krimwijk
    Reactie
Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten
    Reactie
Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof
    Reactie
Platform Duurzaam Voorschoten
    Geen aparte reactie
Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg
    Geen aparte reactie
Stichting Horst en Weide
    Geen aparte reactie
Stichting tot Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen
    Reactie
Milieudefensie Leiden
    Reactie
Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97
    Geen aparte reactie
Voorschotense Golfclub
    Geen aparte reactie
Volkstuindersvereniging Voorschoten
    Geen aparte reactie

 

Anderen betrokkenen bij de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Jaap van Meijgaarden
    Reactie
Frank Kooper
    Reactie
Martin Kroon
    Reactie
Maaike Heringa-Spierings
    Reactie
   

 

Ontwerpbeschikking m.b.t. aanvraag vergunning ex artikel 19d, eerste lid, Natuurbeschermingswet 1998, provincie Zuid-Holland, aanleg en gebruik Rijnlandroute

Stichting Behoud Rijnland en Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten:

Zienswijze op uw Ontwerpbeschikking (Kenmerk ODH-201 5-00007275; Zaaknummer 00411464) m.b.t. aanvraag vergunning ex artikel 19d, eerste lid, Natuurbeschermingswet 1998, provincie Zuid-Holland, aanleg en gebruik Rijnlandroute - 20 juli 2015

 

Inpassingsplan en/of Tracébesluit A4 en/of Tracébesluit A44

Stichting Behoud Rijnland / Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Beroepschrift tegen Inpassingsplan en Tracébesluiten A4 en A44 RijnlandRoute en tevens verzoek tot voorlopige voorziening - 24 februari 2015

 

Deelnemende verenigingen van de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder
    Geen apart beroepschrift
Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute
    Geen apart beroepschrift
STICHTING GROTE POLDER GROENe hart
    Geen apart beroepschrift
Fietsersbond Voorschoten
    Geen apart beroepschrift
Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
    Inpassingsplan en Tracébesluiten
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
    Geen apart beroepschrift
Milieudefensie Voorschoten
    Inpassingsplan - Tracébesluit A4
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder
    Inpassingsplan - Tracébesluit A4
Honk- en Softbalvereniging "Adegeest"
    Geen apart beroepschrift
Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten
    Geen apart beroepschrift
Bewonersvereniging ZuiderZeehelden
    Inpassingsplan
Bewonersvereniging Het Wedde
    Inpassingsplan
Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving
    Geen apart beroepschrift
Bewonersvereniging Park Allemansgeest
    Geen apart beroepschrift
Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o.
    Tracébesluit A44
Bewonersvereniging Boschgeest
    Geen apart beroepschrift
Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17
    Geen apart beroepschrift
Belangenvereniging Krimwijk
    Inpassingsplan
Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten
    Inpassingsplan en bijlage 2
Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof
    Inpassingsplan - Tracébesluit A44
Platform Duurzaam Voorschoten
    Geen apart beroepschrift
Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg
    Geen apart beroepschrift
Stichting Horst en Weide
    Geen apart beroepschrift
Stichting tot Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen
    Inpassingsplan
Milieudefensie Leiden
    Inpassingsplan - Tracébesluit A4
Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97
    Geen apart beroepschrift
Voorschotense Golfclub
    Geen apart beroepschrift
Volkstuindersvereniging Voorschoten
    Geen apart beroepschrift

 

Anderen betrokkenen bij de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Jaap van Meijgaarden
    Inpassingsplan en Tracébesluiten
Frank Kooper
    Inpassingsplan
Martin Kroon
    Inpassingsplan en bijlage
Maaike Heringa-Spierings
    Inpassingsplan en Tracébesluit A44
   

Gemeente Leidschendam-Voorburg: Inpassingsplan - Tracébesluit A4

Gemeente Katwijk

 


 

Ontwerp Tracébesluiten A4 en/of A44

Stichting Behoud Rijnland / Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Zienswijze Ontwerp Tracébesluiten A4 en A44 RijnlandRoute - 14 juni 2014 en bijlage

 

Deelnemende verenigingen van de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder
    Geen aparte zienswijze
Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute
    Zienswijze inclusief bijlage 1 en bijlage 2
STICHTING GROTE POLDER GROENe hart
    Geen aparte zienswijze
Fietsersbond Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
    Zienswijze
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
    Geen aparte zienswijze
Milieudefensie Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder
    Zienswijze
Honk- en Softbalvereniging "Adegeest"
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging ZuiderZeehelden
    Zienswijze
Bewonersvereniging Het Wedde
    Zienswijze
Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Park Allemansgeest
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o.
    Zienswijze
Bewonersvereniging Boschgeest
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17
    Zienswijze
Belangenvereniging Krimwijk
    Zienswijze
Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten
    Zienswijze
Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof
    Zienswijze en bijlages
Platform Duurzaam Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg
    Geen aparte zienswijze
Stichting Horst en Weide
    Geen aparte zienswijze
Stichting tot Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen
    Geen aparte zienswijze
Milieudefensie Leiden
    Geen aparte zienswijze
Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97
    Geen aparte zienswijze
Voorschotense Golfclub
    Geen aparte zienswijze
Volkstuindersvereniging Voorschoten
    Geen aparte zienswijze

 

Anderen betrokkenen bij de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Fer von der Assen
    Zienswijze
Ron en Klaartje Droste
    Zienswijze
Drs. Annelou Kingma
    Zienswijze en bijlage
Peter Wijnen
    Zienswijze
Frank Kooper
    Zienswijze
Martin Kroon
    Zienswijze en bijlage
Jaap van Meijgaarden    

Gemeente Voorschoten: Zienswijze - 16 juni 2014

Gemeente Wassenaar: Zienswijze - 03 juni 2014

Gemeente Leiden: Zienswijze - 13 juni 2014

Gemeente Leidschendam-Voorburg: Zienswijze - 16 juni 2014

Gemeente Katwijk: Zienswijze - 17 juni 2014

 


 

Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Stichting Behoud Rijnland / Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Zienswijze Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute - 06 mei 2014

 

Deelnemende verenigingen van de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder
    Zienswijze
Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute
    Zienswijze
STICHTING GROTE POLDER GROENe hart
    Geen aparte zienswijze
Fietsersbond Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
    Zienswijze
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
    Zienswijze
Milieudefensie Voorschoten
    Zienswijze
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder
    Zienswijze
Honk- en Softbalvereniging "Adegeest"
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten
    Zienswijze
Bewonersvereniging ZuiderZeehelden
    Zienswijze
Bewonersvereniging Het Wedde
    Zienswijze
Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Park Allemansgeest
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o.
    Zienswijze
Bewonersvereniging Boschgeest
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17
    Zienswijze en bijlages
Belangenvereniging Krimwijk
    Zienswijze
Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten
    Zienswijze
Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof
    Zienswijze
Platform Duurzaam Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg
    Geen aparte zienswijze
Stichting Horst en Weide
    Geen aparte zienswijze
Stichting tot Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen
    Geen aparte zienswijze
Milieudefensie Leiden
    Zienswijze
Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97
    Geen aparte zienswijze
Voorschotense Golfclub
    Geen aparte zienswijze
Volkstuindersvereniging Voorschoten
    Geen aparte zienswijze

Anderen betrokkenen bij de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Fer von der Assen
    Zienswijze
Martin Kroon
    Zienswijze en bijlage
Frank Kooper
    Zienswijze
Jaap van Meijgaarden    

Gemeente Voorschoten: Zienswijze - 06 mei 2014

Gemeente Wassenaar: Zienswijze - 07 mei 2014

Gemeente Leiden: Zienswijze - 06 mei 2014

Gemeente Leidschendam-Voorburg: Zienswijze - 07 mei 2014

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: Zienswijze - 07 mei 2014

Bedrijfsleven Rijnland: Zienswijze - 17 april 2014

 


 

Tweede Fase MER & Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Stichting Behoud Rijnland / Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

   Inspraakreactie op het Voorontwerp Inpassingsplan RijnlandRoute - 04 september 2012

   Zienswijze t.a.v. het 2e fase MER RijnlandRoute - 03 september 2012

 

Deelnemende verenigingen van de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder
    Geen aparte zienswijze
Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute
    Zienswijze en bijlagen
STICHTING GROTE POLDER GROENe hart
    Inspraakreactie
Fietsersbond Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
    Inspraakreactie en zienswijze
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
    Inspraakreactie & zienswijze
Milieudefensie Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder
    Inspraakreactie & zienswijze
Honk- en Softbalvereniging "Adegeest"
    Inspraakreactie & zienswijze
Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten
    Inspraakreactie & zienswijze
Bewonersvereniging ZuiderZeehelden
    Inspraakreactie en zienswijze en bijlage
Bewonersvereniging Het Wedde
    Inspraakreactie en zienswijze
Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Park Allemansgeest
    Inspraakreactie en zienswijze
Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o.
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Boschgeest
    Geen aparte zienswijze
Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17
    Inspraakreactie en zienswijze
Volkstuindersvereniging Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof
    Inspraakreactie & zienswijze
Platform Duurzaam Voorschoten
    Geen aparte zienswijze
Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg
    Zienswijze
Stichting Horst en Weide
    Geen aparte zienswijze
Stichting tot Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen
    Geen aparte zienswijze
Milieudefensie Leiden
    Geen aparte zienswijze
Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97
    Inspraakreactie & zienswijze
Voorschotense Golfclub
    Inspraakreactie & zienswijze

Anderen betrokkenen bij de Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute:

Fer von der Assen
    Inspraakreactie & zienswijze en bijlagen
Jaap van Meijgaarden
    Inspraakreactie & zienswijze
 
Constant & Ellen Thunnissen
    Zienswijze
   

Gemeente Voorschoten

   Inspraakreactie en zienswijze t.a.v. Voorontwerp Inpassingplan en het 2e fase MER RijnlandRoute - 31 augustus 2012

 


 

Eerste Fase MER

Stichting Behoud Rijnland:

    Zienswijze t.a.v. het 1e fase MER RijnlandRoute - 25 april 2010

Gemeente Voorschoten

   Zienswijze t.a.v. het 1e fase MER RijnlandRoute - 20 april 2010

 


 

Startnotitie

Stichting Behoud Rijnland:

    Zienswijze t.a.v. het startnotitie RijnlandRoute - 28 januari 2009

Gemeente Voorschoten

   Zienswijze t.a.v. het startnotitie RijnlandRoute - 02 februari 2009

 


 

Andere zienswijzen

Zienswijze gezamenlijke bewonersorganisaties tav de herziening Structuurvisie Leiden 2025
15 augustus 2011 - Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar

Zienswijze van Stichting op Structuurvisie Leiden 2025
03 augustus 2011 - Behoud Rijnland