(Pers)Bericht

 

Gemeente ZoeterwoudeGemeente Zoeterwoude - 15 mei 2012

Zoeterwoude voorlopig niet tevreden met besluit GS over Rijnlandroute en RijnGouwelijn

Het college van Zoeterwoude is voorlopig niet tevreden met het besluit van GS over Rijnlandroute en RijnGouwelijn. De gemeente ziet in beide beleidsdossiers nog belangrijke hiaten. De provincie kan dan ook nog niet rekenen op instemming van Zoeterwoude.

Rijnlandroute

De gemeente Zoeterwoude heeft bij alle plannen rond de Rijnlandroute steeds sterk de nadruk gelegd op een goede ruimtelijke inpassing en op behoud van natuur, landschap en milieu. Om die reden heeft het college steeds de voorkeur gegeven aan het tracé van de Churchill Avenue. Het is bijzonder spijtig dat deze variant nu lijkt te zijn afgevallen. Indien de variant Zoeken naar Balans toch onvermijdelijk is, dan zal er in elk geval sprake moeten zijn van een beduidend betere inpassing op Zoeterwouds grondgebied. In de huidige plannen is voorzien in een megalomane aansluiting op de A4 met een viaduct bovenlangs, een verplaatsing van de Meerburgerwatering en een ruime bocht met dubbele banen door de Grote Westeindse Polder. Hiermee wordt ernstige schade toegebracht aan het landschap in het Groene Hart en in het belangrijke weidevogelgebied van de Grote Westeindse Polder. De onontkoombaarheid van deze maatregelen is tot op heden beslist onvoldoende aangetoond. Het college zal zich de komende periode sterk maken voor een aanpassing van de plannen. Een minder ingrijpende vormgeving van de aansluiting is volgens het college zonder meer mogelijk .

RijnGouwelijn

In 2005 heeft Zoeterwoude op voorstel van de provincie een bestuursovereenkomst gesloten over de RijnGouwelijn. In Zoeterwoude zouden twee stations komen met een verbinding van 8x per uur met Leiden Centrum en de kust. Vervolgens is de gemeente - in samenspraak met Rijk en Provincie - de uitdaging aangegaan van kantoren- en woningbouw in de aangrenzende Meerburgerpolder. Nu komt er hooguit één station en een verbinding van 2x per uur. Zoeterwoude is bereid over oplossingen te praten, maar constateert dat de provincie op dit moment geen heldere antwoorden geeft. Met name is volstrekt niet duidelijk of en wanneer het beoogde station Meerburg daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Zoeterwoude verwacht van het provinciebestuur een sterkere inspanning om de (openbaar vervoer) bereikbaarheid te garanderen van Zoeterwoude Rijndijk in het algemeen en van de nieuwe wijk Verde Vista Meerburg in het bijzonder. Pas dan is de gemeente Zoeterwoude bereid te praten over een wijziging van de lopende bestuursovereenkomsten.

http://www.zoeterwoude.nl/index.php?simaction=content&mediumid=3&pagid=9&stukid=13659