Nieuwsbrieven

 

Actie STOP Rijnlandroute nieuwsbrief - 20 april 2012

Aan de ondertekenaars petitie stop rijnlandroute, totaal meer dan 6.500

 

Ontwikkelingen Rijnlandroute

De provincie onderzoekt op dit moment twee hoofdalternatieven voor de Rijnlandroute:

1. een hele nieuwe autoweg dwars door Voorschoten en door de polder vlak langs de Stevenshof, merkwaardig genoeg ‘Zoeken naar Balans’ geheten en

2. een alternatief dat is ontwikkeld door een burgerinitiatief: de ‘Churchill Avenue’, met een tunnel onder de Churchilllaan en de Lelylaan door Leiden en een rustige weg daarboven.

Het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, wil al op 15 mei een keuze maken voor één van deze alternatieven. En het lijkt erop, dat Gedeputeerde Staten voor de weg door Voorschoten en langs de Stevenshof zullen kiezen.

De Stichting Behoud Rijnland en zo’n 25 andere organisaties zijn tegen die nieuwe weg door Voorschoten, door de polders en vlak langs de Stevenshof, omdat die (peperdure!) weg heel veel kapotmaakt en weinig oplost. Die weg kost bijna één miljard!

De organisaties hebben er voortdurend bij de provincie op aangedrongen om nu al maatregelen te nemen die de knelpunten op de bestaande route door Leiden wegnemen. Die maatregelen kunnen nu al genomen worden, ze kosten veel minder dan een hele nieuwe weg en ze lossen de verkeersproblemen wel op. De provincie weigert dat echter. Zie verder onze website www.behoudrijnland.nl.

In deze fase is het misschien nog mogelijk de besluitvorming te beïnvloeden. Dat kunt u doen door u op een aantal belangrijke momenten te laten zien en horen! Onder voorbehoud vindt u hieronder de data van een aantal belangrijke bijeenkomsten en vergaderingen waarop uw aanwezigheid van belang kan zijn. We zullen u van wijzigingen in dit schema op de hoogte houden. Kijk ook op onze website www.behoudrijnland.nl.

 

Belangrijke data

Hieronder staan de data van een aantal belangrijke bijeenkomsten en vergaderingen. In de komende weken zullen wij u op de hoogte houden van de inhoud en het belang van deze bijeenkomsten en van de plaats waar ze gehouden worden en de aanvangstijden.

Bovendien zullen we u laten weten bij welke vergaderingen u kunt inspreken en hoe u zich daarvoor kunt opgeven.

Tijdens de informatieavonden op 25 april en 16 en 23 mei kunt u in ieder geval van zich laten horen!. Wij zullen u in de loop van de weken op de hoogte houden van inhoud en belang van deze bijeenkomsten.

De informatievoorziening en de besluitvorming over de Rijnlandroute ziet er (onder voorbehoud!) als volgt uit:

25 april: informatieavond over de Rijnlandroute in het Buurtcentrum Stevenshof.

 15 mei: behandeling in Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland.

22 mei: informatieavond voor Voorschotenaren [Aangepaste datum]

22 mei: behandeling in het Leidse college van burgemeester en wethouders.

23 mei: informatieavond in de stadsgehoorzaal in Leiden.

24 mei: informatiebijeenkomst voor Leidse gemeenteraad

24 mei: extra vergadering Voorschotense raad over GS-standpunt.

29 mei: behandeling in gecombineerde Leidse raadscommissie en horen insprekers.

31 mei: behandeling in de Leidse gemeenteraad.

31 mei: gedeputeerde De Bondt licht GS-standpunt toe voor raadscommissie Voorschoten.

1 juni: hoorzitting Provinciale Statencommissie Verkeer en Milieu.

6 juni: informatieve behandeling in de Provinciale Statencommissie Verkeer en Milieu.

12 juni: extra (standpuntbepalende) vergadering algemeen bestuur Holland Rijnland.

 13 juni: de Provinciale Statencommissie Verkeer en Milieu neemt standpunt in.

20 juni: mogelijk werkbezoek Provinciale Statenleden.

juni: besluitvorming in Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland.

10 juli: publicatie voorlopig ontwerp inpassingsplan van de provincie.

5 sep: einde inspraakperiode inpassingsplan.

 

Nadere bijzonderheden

25 APRIL: INFORMATIEAVOND RIJNLANDROUTE VAN WIJKRAAD STEVENSHOF
Gasten zijn wethouder gemeente Leiden, de heer Robert Strijk, raadsleden gemeente Leiden en Statenleden Provincie Zuid-Holland. Locatie: buurthuis Stevenshof. Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

8 MEI: GEDEPUTEERDE DE BONDT INFORMEERT DAGELIJKS BESTUUR HOLLAND RIJNLAND
Locatie: raadszaal gemeentehuis Oegstgeest. Tijd: van 20.00 u tot 23.00 u.

 

Er zijn tenminste twee inspraakmogelijkheden

1. Op 29 mei tijdens de gecombineerde Leidse raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en Ruimte en Regio. Meer informatie over inspreken tijdens een raadscommissie kunt u vinden op de website van de Leidse gemeenteraad.

2. Op 1 juni tijdens de hoorzitting van de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Als u wilt inspreken tijdens deze vergadering, dan moet u zich minimaal 48 uur voor de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier van de Statencommissie. Dit is Bram Duizer en hij is te bereiken via e-mail: bm.duizer@pzh.nl en telefoon: 070 - 441 64 94. Meer informatie is te vinden op de website van Provinciale Staten.

 

Donaties zijn gewenst voor verdere acties

Via de website www.behoudrijnland.nl kunt u lezen wat de Stichting reeds heeft ondernomen. Er zijn vele brieven geschreven, gesprekken gevoerd en ook is het verzet tegen de Rijnlandroute via bewoners­organisaties georganiseerd.

De komende periode is bijzonder, een belangrijk besluit wordt voorbereid en nog voor de zomer genomen.

Er is veel geld nodig. Wij besteden dit aan informatiefolders, website, nieuwsbrieven, posters en als er voldoende geld is ook aan advertenties.

Ieder bedrag is welkom!

Rekening 3057721

t.n.v. Stichting Behoud Rijnland te Leiden

o.v.v. STOP Rijnlandroute

 

 

Met vriendelijke groet,


Werkgroep Actie STOP Rijnlandroute