In de media

 

SLSleutelstad - 27 januari 2016

Raad van State stelt bezwaarmakers RijnlandRoute in het ongelijk

Door Chris de Waard

Het knooppunt bij de A44 in Leiden West gaat met de aanleg van de Rijnlandroute fors veranderen. Op de plek waar nu een transferium en een MacDonalds liggen, komt een afrit voor verkeer uit Amsterdam dat naar Leiden moet. Verkeer uit noordelijke richting dat naar Katwijk moet, gaat er ter hoogte van Corpus al van de A44 af.

leiden - De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft bijna alle bezwaren ongegrond verklaard die tegen het inpassingsplan ‘RijnlandRoute’ van de provincie Zuid‑Holland waren ingediend. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag. Het inpassingsplan maakt een nieuwe provinciale weg mogelijk tussen Katwijk en Leiden. Als gevolg van de uitspraak kan de provincie nu met de aanleg van de RijnlandRoute beginnen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Walter van Peijpe, fractievoorzitter van GroenLinks Leiden, over het definitief doorgaan van de RijnlandRoute.

De Leidse wethouder van bereikbaarheid Robert Strijk laat weten blij te zijn met de uitspraak: “Hiermee is er een einde gekomen aan een lange periode van onderzoek en onzekerheid. Het bevestigt een zorgvuldige besluitvorming met voldoende aandacht voor de belangen van inwoners gedurende het proces.”

Volgens Strijk is de aanleg van de RijnlandRoute zeer belangrijk voor de bereikbaarheid en de economie ambities van de Leidse regio. “Deze nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden lost huidige verkeersknelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland-Rijnland. Ook in de toekomst. Het doorgaand verkeer rijdt dan over de Leidse Ring waar de Rijnlandroute deel van uitmaakt in plaats van dwars door het centrum. Zo ontstaat in het centrum meer ruimte voor de fietser, voetganger en het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).”

Tracébesluiten
Omdat de weg gedeeltelijk via de A44 gaat lopen en wordt aangesloten op de A4 heeft minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) ook twee tracébesluiten genomen waarin de aanpassingen aan de twee rijkswegen zijn vastgelegd. Alle bezwaren tegen die tracébesluiten zijn ook ongegrond verklaard.

Probleemanalyse
Veel bezwaarmakers vinden dat de keuze voor de RijnlandRoute is gebaseerd op een onjuiste probleemanalyse. Ze twijfelen aan de verkeersprognoses die aan het gekozen alternatief ‘Zoeken naar Balans Optimaal’ ten grondslag liggen. Ook zouden alternatieven onvoldoende onderzocht zijn. Hierdoor heeft in hun ogen geen gelijkwaardige afweging van de mogelijkheden plaatsgevonden. De RvS is het daar niet mee eens en oordeelt dat de overheden de verschillende alternatieven wel degelijk zorgvuldig tegen elkaar hebben afgewogen. Ook ziet de RvS in de verkeersprognoses een representatief beeld van het toekomstige verkeersaanbod in de regio.

Belangenafweging
Een groot aantal bezwaarmakers vreest ook nadelige gevolgen van de RijnlandRoute voor hun specifieke situatie. Zo zijn ze onder meer bang voor aantasting van hun woongenot, vermindering van uitzicht en privacy en geluidsoverlast. De RvS onderkent dat weliswaar, maar vindt ook dat de overheden meer gewicht mogen toekennen aan de belangen die zijn gemoeid met de aanleg van de RijnlandRoute.

Tussenuitspraak
In de beroepen van twee bezwaarmakers heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak gedaan. Op twee onderdelen moet het provinciebestuur het inpassingsplan voor de RijnlandRoute aanpassen. Het gaat om een voorschrift over de verlenging van de tunnel bij Voorschoten en Leiden en over de inpassing van de RijnlandRoute op een perceel aan de Vrouwenweg in Leiden. De beroepen van de overige 42 bezwaarmakers zijn ongegrond verklaard.

RijnlandRoute
Met de aanleg van de RijnlandRoute willen de overheden de verkeersdoorstroming rondom Leiden en Katwijk verbeteren. Het tracé van de RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. De weg gaat met een tunnel onder de Oostvlietpolder, de Vliet en Voorschoten door. Bij Leiden wordt de weg verdiept aangelegd en aangesloten op een verbrede A44. Van daaruit volgt de RijnlandRoute het eveneens verbrede tracé van de N206 richting Katwijk.

 

http://sleutelstad.nl/2016/01/27/raad-van-state-stelt-bezwaarmakers-rijnlandroute-in-het-ongelijk/