In de media

 

Leidsch Nu - 13 april 2015

RijnlandRoute belast Leids wegennet juist extra

Door -

leiden - Zelfs in het verweerschrift van de Provincie naar aanleiding van de vele bezwaarschriften tegen de Rijnlandroute, wordt erkend dat de route het Leidse wegennet extra belast. Dat zegt ir. Jaap van Meijgaarden. Hij wil dat het Leidse college bij het nieuwe Provinciebestuur een boortunnel bepleit.

Van Meijgaarden is voormalig plaatsvervangend directeur directie economie en vervoer van de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar pleitte hij samen met Wim ter Keurs in Trouw nog dat overheden zich moeten bezinnen over de aanleg van wegen. "Men gaat uit van de hoogste verkeersprognoses. Die is allang niet meer realistisch." Van Meijgaarden is lid van de strategiegroep van het Bewonersgroepenoverleg en is voorzitter van de wijkvereniging Pancras-West.

Extra belasting

Volgens Van Meijgaarden geeft de advocaat van de Provincie in het verweerschrift aan dat “het correct is dat een aantal wegvakken in de plansituatie meer wordt belast dan in de referentiesituatie”. En die referentiesituatie is de situatie zonder aanleg van de RLR; de plansituatie is de situatie na de aanleg van de RLR. “Uit het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) blijkt namelijk dat het verkeer op de Plesmanlaan tussen A44 en Haagsche Schouwweg met 8% en op de Europaweg met niet minder dan 36% toeneemt. Een geweldige extra belasting van het Leidse wegennet.” Omdat beide wegen op Leiden gericht zijn kan Van Meijgaarden niet anders concluderen dat de aanleg van de route voor Leiden een slechte zaak is terwijl het doel toch juist was om het verkeer binnen Leiden te verminderen.

Doorstroming

Maar stelt de advocaat “feit is dat de doorstroming op de Churchilllaan verbetert, doordat de nieuwe oost-westverbinding tussen de A44 en de A44 zorgt voor een aanzienlijke afname(20%) van het verkeer op de Churchilllaan.”  Een drogredenering volgens Van Meijgaarden. “Terwijl op de Plesmanlaan en de Europaweg het verkeer alleen maar toeneemt is verkeerstechnisch een afname op de Churchilllaan alleen maar mogelijk als het verkeer van daar wordt weggedrukt naar andere binnenstedelijke wegen.”

‘Verkeer is net als water als je het op één plek afknijpt komt het op een andere plek weer tevoorschijn.’ “Maar waar wordt ten onrechte niet duidelijk gemaakt. Daarvoor zijn naar mijn mening twee routes denkbaar. De route Plesmanlaan, Langegracht, Hooigracht, Lammenschansweg en de route Dr. Lelylaan , Haagweg, Singels, Lammenschansweg. In beide gevallen volstrekt onaanvaardbaar dat die routes door de aanleg van de RLR extra belast zouden worden.”

Boortunnel

“Aangezien het Leidse college in de Mobiliteitsnota aangeeft dat het binnenstedelijk verkeer verminderd dient te worden, is het onbegrijpelijk dat zij niet in verweer zijn gekomen tegen deze keuze voor de RLR, waarbij dan ook nog eens de Oostvlietpolder en de polders ten zuiden van de Stevenshof onnodig op de schop gaan ten koste van natuur en milieu.” Van Meijgaarden heeft in diverse brieven aan college, gemeenteraad en provincie aangegeven dat er een alternatief is dat het Leidse wegennet wel goed zal ontlasten, namelijk een boortunnel zonder aansluitingen op het onderliggende Leidse wegen net tussen Plesmanlaan en N11 of tussen Plesmanlaan en Europaweg. “Ten onrechte heeft de provincie daar niet op willen ingaan. Nu de onderhandelingen voor een nieuw college van GS gaande zijn zou de gemeente daar alsnog voor moeten gaan pleiten.”

http://www.leidsch.nu/politiek/politiek/8029,rijnlandroute-belast-leids-wegennet-juist-extra.html