In de media

 

BBVoorschoten Online - 10 december 2014

Tegenstanders Rijnlandroute geven niet op

Door -

voorschoten - Provinciale Staten hebben vandaag het inpassingsplan voor de RijnlandRoute vastgesteld. Met dit plan wordt de bestemming van gronden voor de RijnlandRoute juridisch vastgelegd. Tegelijkertijd ging het echter ook meteen over de aanbesteding van de weg. Wim ter Keurs, voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, waarin zo’n 30 Leidse en Voorschotense bewonersgroepen zijn verenigd, is niet erg onder de indruk van de provinciale besluitvorming.

Volgens hem moet de provincies nog heel wat obstakels overwinnen voordat er een schop de grond in kan. Ter Keurs: “het is merkwaardig dat er nu al over de aanbesteding wordt gesproken, terwijl de financiën voor aanleg en onderhoud van die weg nog steeds duidelijk niet geregeld zijn en er ook gezegd wordt dat er nog van alles verbeterd moet worden aan de inpassing van de weg, maar dat daar geen geld voor is”.

Niet nagekomen toezeggingen

Ter Keurs verbaast zich er ook over, dat Provinciale Staten er genoegen mee hebben genomen dat Gedeputeerde Staten verschillende toezeggingen niet zijn nagekomen. Hij noemt een paar voorbeelden: “Zo is er bijvoorbeeld geen aanvulling op het milieu-effectrapport (MER) over de RijnlandRoute gemaakt, hoewel mevrouw De Bondt, de verantwoordelijke gedeputeerde, dat wel had toegezegd en de onafhankelijke, landelijke Commissie voor de milieu-effectrapportage dat wel had geadviseerd”. Provinciale Staten hebben er ook genoegen mee genomen, dat mevrouw De Bondt aanvankelijk “een waanzinnig mooie inpassing” van de RijnlandRoute bij Vlietland had toegezegd, dat ze zich die uitspraak later niet meer kon herinneren en dat er nu bij Vlietland helemaal geen adequate inpasssingsmaatregelen worden voorgesteld. Daarnaast zijn de Staten er mee akkoord gegaan dat de natuurwaarden in de polders ten zuiden van Leiden zeer ernstig worden aangetast door de RijnlandRoute, hoewel er een reëel alternatief bestaat voor een hele nieuwe weg dwars door de polders; namelijk de aanpak van de knelpunten op de bestaande N206-route aan de oost- en de westkant van Leiden. Er is bovendien ook nog steeds geen concreet plan om de natuurverliezen te verminderen of goed te maken.

De knelpunten op de bestaande route wegnemen

De gedeputeerde reageerde in de Statenvergadering verder ook afwijzend op het verzoek van bewoners èn ondernemers uit Leiden en Voorschoten en het verzoek van verschillende Statenfracties om te beginnen met het wegnemen van knelpunten op de N206-route aan de oostkant en de westkant van Leiden (respectievelijk bij de Europaweg en de Tjalmaweg). Hoewel daardoor vrij snel een groot deel van de problemen kan worden opgelost, wil de gedeputeerde toch beginnen met de aanleg van de nieuwe weg door de polders. Met die nieuwe weg door de polders haal je volgens Ter Keurs echter maar een zeer beperkt deel (minder dan 10%) van het verkeer over het Lammenschansplein weg: “Het is dus niet zo, dat je daarmee zoveel verkeer van het Lammenschansplein afhaalt, waardoor je dat plein gemakkelijker opnieuw kan inrichten. Bovendien verwacht de provincie, dat het verkeer over het Lammenschansplein - ook met de RijnlandRoute - in de loop der jaren enorm zal toenemen. Hoe langer je dus wacht, hoe moeilijker het zal worden het plein zonder problemen opnieuw in te richten”. Al met al is wel duidelijk, dat het Bewonersgroepenoverleg zijn verzet tegen de aanleg van de RijnlandRoute voorlopig niet zal opgeven.

http://www.voorschotenonline.nu/index.php?option=com_k2&view=item&id=29983:tegenstanders-rijnlandroute-geven-niet-op&Itemid=1064