In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 03 april 2014

Waslijst met bezwaren RijnlandRoute

Door Dick van der Plas

katwijk - Broddelwerk, dit moet beter. Zo luidt in het kort de reactie van de gemeente Katwijk op het inpassingsplan voor de RijnlandRoute. Formeler gezegd: 'Wij achten het plan in strijd met een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige voorbereiding van een besluit.'

De belangrijkste kritiek van de kustplaats op de nieuwe oost-westverbinding naar de rijkswegen A44 en A4 is dat een fatsoenlijke afstemming op allerlei andere plannen voor dit gebied ontbreekt. In de zienswijze die het Katwijkse college aan de gemeenteraad voorlegt, worden in dit verband genoemd de hoogwaardige buslijn, de fietssnelweg Katwijk-Leiden, de verlegging en verdieping van de provinciale N206 bij de Duinvallei en de aansluiting van de RijnlandRoute op de projecten Locatie Valkenburg en 't Duyfrak. Katwijk wil dit totale pakket met alle effecten in kaart brengen. Dat een aantal woningbouwprojecten nog niet is uitgewerkt, doet daarbij niet ter zake. ,,Een concreet bouwplan is voor het bepalen van het tracé van de overkluizingen en aansluitingen niet vereist.''

Het onvoldoende meenemen van de bovengenoemde projecten is volgens Katwijk in strijd met het doel van de RijnlandRoute, namelijk het verbeteren van de doorstroming, het vergroten van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de leefbaarheid en het 'creëren van een robuust infrastructuurnetwerk wat minder gevoelig is bij calamiteiten'.

Het college herhaalt nog maar eens dat de RijnlandRoute - die vanuit Katwijk ruwweg het tracé van de N206 volgt, maar veel breder wordt - zodanig moet worden ontworpen dat geen nadelige effecten voor de omwonenden ontstaan. Uit het ontwerp-besluit blijkt nu dat voor tenminste 55 woningen in Valkenburg het woon- en leefklimaat verslechtert, zowel voor wat betreft het geluid als de luchtkwaliteit.

Vrachtverkeer Katwijk kan zich verder niet vinden in de afwikkeling van het vrachtverkeer van onder meer de zandwinning in het Valkenburgse Meer en het vervoer van gevaarlijke stoffen van het bedrijf Jongeneel door de dorpskern. Ook de hoogte van de geluidsschermen (van maximaal vier meter) stuit op bezwaren. ,,Plaatsing van schermen staat op gespannen voet met het behoud van uitzicht op de duinen en het vliegkamp vanuit bestaand Valkenburg.''

En dan is daar nog de kwestie van de bruggen. In het inpassingsplan is aangegeven dat de Torenvlietbrug in de N206 en de brug die op de A44 over de Oude Rijn gaat, niet meer beweegbaar zijn. Daar is de gemeente Katwijk op tegen. ,,Omzetten naar vaste bruggen heeft een groot negatief effect op bedrijven als ESA-ESTEC, Oostingh Staalbouw, binnenvaartschepen en mogelijk het recreatieve verkeer. Daarnaast zijn er bedrijven die plannen hebben om de Oude Rijn als transportmodaliteit te gebruiken en dat wordt hiermee onmogelijk gemaakt.''

Het omzetten van beweegbare bruggen naar vaste bruggen is volgens de kustplaats ook in strijd met het eigen beleid van de provincie Zuid-Holland. Dat merkt het Katwijkse bedrijventerrein 't Heen nog aan als een 'watergebonden bedrijventerrein'. ,,Bij ontwikkelingen wordt gezorgd voor een versterking van de relatie tussen vaarwegen en watergebonden werkgebieden.''

De huidige N206 ter hoogte van Valkenburg, met zicht op de aansluiting in Leiden. foto hielco kuipers