In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 26 juni 2013

Rijnlandroute: de Fyra van Zuid-Holland?

Door Binnert Glastra

Provincie: aanleg begint over twee jaar

leiden - Vandaag belooft een historische dag te worden voor de regio Holland Rijnland. Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen een definitief besluit over de aanleg van de Rijnlandroute. Waarom, hoe en waar komt die weg precies? Acht vragen over de nieuwe verbinding tussen de kust en het Groene Hart.

Hoe en waar komt de weg?

De Rijnlandroute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de A4 bij Leiden en de A44 bij Valkenburg. Hij wordt ongeveer vier kilometer lang. De weg begint ten oosten van de A4, ongeveer ter hoogte van de Zoeterwoudse molen Zelden van Passe. Deze molen moet voor de weg worden verplaatst naar een andere plek in de polder. De Rijnlandroute gaat over de snelweg A4 heen en duikt 240 meter vóór het riviertje de Vliet de 2,3 kilometer lange boortunnel in. Automobilisten rijden onder Voorschoten door en komen pas 240 meter voorbij het spoor Leiden - Den Haag weer naar boven. Ter hoogte van de Leidse Stevenshof ligt de weg in een tunnelbak van vier meter diep. De twee poldervaarten Veenwatering en Dobbewatering gaan via aquaducten over de weg heen. Ter hoogte van de A44 komt er een op- en afrit Leiden-Zuid (Stevenshof) op de Rijnlandroute. De nieuwe verbindingsweg gaat ter hoogte van Wassenaar onder de A44 door om vervolgens op de rijksweg aan te sluiten.

Waarom wordt de boortunnel niet langer?

Er waren diverse burgerinitiatieven met deskundigen in hun midden die ervan overtuigd waren - en nog zijn - dat een langere tunnel mogelijk is. Sommige burgers kwamen met het voorstel om, als er toch geboord wordt, dan maar de kortste route onder Leiden door te nemen. Het provinciebestuur wees een verlengde boortunnel in maart af omdat die ’onveilig, onlogisch en duur’ zou zijn.

Hoeveel kost de aanleg?

De provincie Zuid-Holland raamt het bedrag op 825,7 miljoen euro, exclusief btw. Critici, zoals het statenlid Alfred Blokhuizen van GroenLinks, roepen een bedrag van 1,2 miljard euro. Dat is dan wel inclusief btw omdat het volgens hem niet zeker is of de provincie die kan terugvorderen. Een andere verklaring voor het verschil is, aldus GroenLinks, dat de provincie in haar bedrag geen rekening houdt met tegenvallers. Volgens Blokhuizen wil de provincie het bedrag dat ze naar buiten brengt, zo laag mogelijk houden. ,,Dat is beter voor de beeldvorming.’’ Hij vreest dat het werkelijke bedrag wel eens vele malen hoger uit zal komen. ,,De Rijnlandroute wordt de Fyra van Zuid-Holland.’’

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse afschrijving en het onderhoud?

De afschrijving bedraagt drie procent. Uitgaande van de aanlegkosten van 825 euro, gaat het om zo’n 25 miljoen per jaar. De onderhoudskosten bedragen circa 5,3 miljoen euro per jaar. Daarnaast vergt het onderhoud op de aansluitingen op de A4 en de A44 (op het hoofdwegennet) 1,6 miljoen euro. De provincie hoopt dat het rijk deze kosten betaalt, maar moet daarover nog afspraken maken.

Wanneer begint de uitvoering?

In 2015, laat de provincie weten. Zo goed als zeker stemmen Provinciale Staten vandaag in met de uitvoering van de Rijnlandroute. Daarna volgt de nadere uitwerking en die wordt nog een keer voorgelegd aan Provinciale Staten. Dan heb je ook nog de bezwarentermijnen. Er zijn 28 bewonersgroepen actief. Het ligt voor de hand dat zij, of een deel van hen, gaan procederen tot aan de Raad van State. Dat zou nog wel enkele jaren kunnen duren. Over de vraag wanneer de eerste auto’s over het nieuwe asfalt kunnen, blijft de provincie vaag: ,,Dat is afhankelijk van de aanbesteding en de fasering van het project.’’

Om de doorstroming rond Leiden te verbeteren, wordt ook de Europaweg verbreed en de Lammebrug verhoogd. Wanneer gebeurt dat?

Waarschijnlijk pas nadat de Rijnlandroute er ligt. Deze werkzaamheden als eerste aanpakken, zou al veel fileleed schelen. Probleem is dan wel dat Leiden tijdens de werkzaamheden nog moeilijker bereikbaar zal zijn.

Wie zijn de winnaars?

Het bedrijfsleven in de regio Holland Rijnland, met name rond Leiden, Wassenaar en Katwijk. Met een goede verbinding naar het oosten wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om zich bijvoorbeeld op het Leidse Bio Science Park te vestigen. Daarmee ontstaat weer meer werkgelegenheid. De nieuwe weg is ook goed voor de geplande nieuwbouwwijk op het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Er zijn 5000 woningen gepland. Zonder extra wegennet zou de druk op het bestaande asfalt in die regio nog groter worden. Een derde winnaar is de automobilist die dagelijks tussen het Groene Hart en Leiden-west pendelt. Het scheelt hem veel fileleed. Tenslotte mag ook de gemeente Voorschoten zich min of meer winnaar noemen. Vorig jaar november kreeg de gemeente tot haar opluchting te horen dat de weg onder het dorp door gaat.

Wie zijn de verliezers?

Zoals het er nu naar uitziet moeten 25 huizen wijken. Tien ervan staan in het Leidse buurtschap Tienhoven aan de Ommedijkseweg. Verder moeten er huizen weg die langs de Rijksstraatweg in de Zuidwijkse Polder bij Wassenaar staan. Ook vreest een aantal bewoners van de Voorschoterweg in Valkenburg dat ze hun woning moeten verlaten. De provincie wil niet precies aangeven om welke huizen het gaat omdat ze met ’de betrokkenen in gesprek zijn of gaan’. Wanneer deze huizen weg moeten, valt ook niet aan te geven. Dat hangt van de fasering van het project af. Andere verliezers zijn de mensen die niet hun huis uit hoeven, maar wel een weg of knooppunt vlakbij krijgen, zoals de bewoners van de Stevenshof. Wilbert van der Post, Leidens laatste nog actieve boer in de Oostvlietpolder, raakt zeker de helft van zijn land kwijt. Hij hoopt dat hij land ervoor terug kan krijgen. ,,De onzekerheid is op dit moment het vervelendst.’’ Verder verwachten de ondernemers van Vlietland een ’onaanvaardbare aantasting van het recreatiegebied’ en zijn er zorgen over de weidevogels die worden verdrongen.