In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 3 juni 2013

Haken en ogen aan de Rijnlandroute

Door Marieta Kroft

leiden - GS gaan uit van verkeersgroei Verbreding Lammebrug waarschijnlijk pas na aanleg Rijnlandroute

Het besluit om de de Rijnlandroute aan te leggen, is gebaseerd op achterhaalde gegevens over het autogebruik in Zuid-Holland. In de afgelopen jaren is het autogebruik in de provincie afgenomen. Maar het provinciebestuur gaat in haar besluit uit van een toename. De verklaring: Zuid-Holland is verplicht om een bepaald rekenmodel te gebruiken. En dat model voorspelt een groei die er al jaren niet is.

Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de statenfractie GroenLinks. Op 26 juni nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het tracé van de vier kilometer lange weg tussen de A4 en de A44. Het ziet er naar uit dat een grote meerderheid gaat instemmen.

Tegenstander GroenLinks is niet gerust op de besluitvorming. Het gevoel van GL-statenlid Alfred Blokhuizen werd nog eens versterkt toen hij eind vorige week de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op zijn vragen onder ogen kreeg. GS geven aan dat ze verplicht zijn rekenmodellen van het rijk te hanteren. Deze modellen worden elk jaar geactualiseerd en volgens juristen volstaan ze. Blokhuizen: ,,De weg waarover we gaan besluiten gaat nog steeds uit van dezelfde prognoses als die van zes jaar geleden toen ik voor het eerst met de Rijnlandroute te maken kreeg. Toen werd nog uitgegaan van forse woningbouw, economische groei en autogebruik. Inmiddels wijst de praktijk uit dat er steeds minder verkeer is op de weg. Het staat nota bene op een kaartje van de provincie zelf.''

Een ander punt van zorg bij GroenLinks is de financiering van de 1,2 miljard euro kostende weg. GS geven aan dat nog niet geregeld is wie jaarlijks voor het beheer en het onderhoud van de weg gaat opdraaien. ,,Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt met het rijk.'' Blokhuizen reageert: ,,Weet de minister hiervan? Want die gaat ervan uit slechts éénmaal te betalen en het overige is aan de provincie.''

Lammebrug GroenLinks is ervan overtuigd dat het fileprobleem grotendeels voorbij is wanneer de Lammebrug in Leiden is verhoogd en verbreed. De fractie pleit ervoor om de maatregel alvast uit te voeren. ,,Het geld is er.'' Het provinciebestuur geeft echter aan dat deze werkzaamheden waarschijnlijk pas plaatshebben wanneer de Rijnlandroute er ligt. ,,Er zijn anders niet voldoende alternatieve routes beschikbaar.'' Sowieso kunnen de werkzaamheden niet op korte termijn plaatshebben, zo schrijven GS, omdat eerst alle ruimtelijke procedures moeten worden doorlopen.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article22775793.ece/Haken-en-ogen-aan-de-Rijnlandroute