In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 19 oktober 2012

Plan met Avenue zo gek niet

Door Binnert Glastra

voorschoten - De Churchill Avenue, de tunnel als alternatief tracé voor de Rijnlandroute, is te negatief beoordeeld in vergelijking met het voorkeurstracé door Voorschoten van de provincie Zuid-Holland. Sommige gebruikte cijfers kloppen niet en er ontbreekt essentiële informatie.

Dat blijkt uit het gisteren bekend geworden voorlopig advies van de commissie-MER, die de vergelijking controleerde. Zij wil nog geen definitief oordeel vellen over de vergelijking tussen de twee tracés voor de nieuwe weg tussen A4 en A44. Daarvoor heeft zij eerst nadere informatie en betere cijfers nodig.

Een belangrijke tekortkoming is volgens de commissie dat de provincie de groei overschat van het autoverkeer voor de komende jaren. De commissie bevestigt daarmee de veelgehoorde kritiek van tegenstanders van de Rijnlandroute op de cijfers die de provincie gebruikte.

Een belangrijke reden voor Provinciale Staten om de tunnel onder de Churchilllaan te laten vallen, was dat die verbinding de verkeersgroei in 2030 al niet meer aan zou kunnen. Die prognose klopt volgens de commissie niet.

De commissie-MER mist verder informatie over milieumaatregelen in zogeheten Natura 2000 -gebieden, genoemd naar een Europees netwerk van natuurgebieden. Dat betreft onder meer Meijendel en de Coepelduynen, die deel uitmaken van het provinciale voorkeurstracé door Voorschoten. De commissie denkt dat de conclusies over de gevolgen voor deze gebieden, gestoeld zijn op onzekere en optimistische aannames .

Ook andere delen van het provinciale onderzoek schetsen een te negatief of vertekend beeld van het tunnelpan, stelt de commissie-MER. Zo noemt de provincie de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden zeer negatief , terwijl geen grenswaarden worden overschreden en nog geen rekening was gehouden met ventilatiemogelijkheden.

Verder geeft de provincie haar voorkeurstracé de score Neutraal voor geluidsoverlast, maar constateert de commissie dat zij daarbij de vele maatregelen buiten beeld hield die nodig zijn om dat resultaat ook echt te bereiken. Soortgelijke kritiek heeft de commissie ook rond archeologie, oversteekbaarheid en effecten op de bodemgesteldheid.