In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 07 juni 2012

Bewonersoverleg wil Randstedelijke Rekenkamer inschakelen

Door -

voorschoten/LEiden -

Het bewonersoverleg waarin 27 bewonersgroepen zijn verenigd, pleit in een brief aan Provinciale Staten voor onafhankelijk onderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer naar het tracé van de Rijnlandroute. De volledige tekst van de brief volgt hieronder:

Op 1 juni jl. hield u een hoorzitting over de op 15 mei jl. door Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland uitgebrachte Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute, waarin GS kiezen voor Zoeken naar Balans.

Analyse van de situatie
In aanmerking genomen dat u binnenkort moet beslissen over de grootste investering ooit in de provincie, is de situatie er voor u de laatste tijd bepaald niet eenduidiger of eenvoudiger op geworden. Een aantal belangrijke argumenten van GS om te kiezen voor Zoeken naar Balans staat immers bloot aan zware kritiek en het ziet er niet naar uit, dat hier zonder verdere initiatieven voor het eind van deze maand definitief uitsluitsel over kan komen:

Zoals hierboven al opgemerkt, zal over deze punten voor het eind van deze maand zeker geen uitsluitsel komen. Zonder nadere stappen van uw kant zorgt dit ervoor, dat u de 27e in feite geen verantwoorde beslissing kunt nemen over de enorme investering die met de aanleg van de RijnlandRoute gemoeid is. De kritiek valt - ook met het oog op de verdere procedure - echt niet meer terzijde te schuiven en GS en degenen die kritiek hebben geleverd op de door GS aangeleverde stukken zullen elkaar helaas blijven bestrijden. Daar schiet u weinig mee op voor een verantwoorde beslissing. Het gaat er dus om de nodige stappen te nemen om wel tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen.

Adviezen voor een verantwoorde beslissing
Allereerst adviseren wij u uitstel van de beslissing op 27 juni as. te bepleiten. Wij realiseren ons, dat daar enige moed voor nodig is, zeker als uw fractie tot de coalitie behoort. Door mensen die zich minder zorgen maken over de onderbouwing van de enorme uitgaven die zijn gemoeid met de aanleg van de RijnlandRoute kunt u immers gemakkelijk van vertragingstactieken worden beschuldigd. Dat verwijt kunt u echter gemakkelijk naast u neerleggen. Het huidige RijnlandRoute-besluitvormingsproces loopt immers al sinds 2003. Dan kunnen een paar maanden uitstel om tot een werkelijk verantwoorde beslissing te komen over zo’n enorme uitgave met zulke grote gevolgen voor de omgeving onmogelijk een probleem vormen.

Verder adviseren wij u dit uitstel goed te benutten door een werkelijk onafhankelijke partij een oordeel te laten vellen over de stukken die nu zowel van de kant van de provincie als van de kant van de burgers op tafel liggen. “Gezien de grote onzekerheden bij kostenramingen en gezien de verschillen van inzicht tussen de provincie en het Team Churchill Avenue” adviseert ook de PAL u in haar advies d.d. 1 juni jl. u te laten voorzien van “een korte second opinion van een onafhankelijke deskundige partij naar de te verwachten kosten”.

De Randstedelijke Rekenkamer is de partij bij uitstek om te benaderen voor een dergelijke second opinion, eens te meer omdat deze Rekenkamer in 2008 ook al een quick scan naar de RijnlandRoute heeft uitgevoerd. Tenslotte heeft de Randstedelijke Rekenkamer tot taak het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de onder meer provincie Zuid-Holland te onderzoeken.

Er is alle reden om daarop aan te dringen. Het is tenslotte geen futiliteit waar u eind deze maand al over zou moeten beslissen. In een tijd van diep ingrijpende bezuinigingen gaat het immers om bijna een miljard euro en om onherstelbare vernietiging van natuur en landschap en stedelijk gebied. Dan is de vraag toch volkomen gerechtvaardigd of die weg de problemen eigenlijk wel zou oplossen waarvoor hij zou worden aangelegd.