In de media

 

BBLeidsch Dagblad - 06 juni 2012

Deskundigen adviseren second opinion Rijnlandroute

Door Wouter Boonstra

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland is zeer kritisch op de keuze van het provinciebestuur voor de Rijnlandroute, de oost-westverbinding tussen de A4 en de A44, door de polders en Voorschoten en adviseert een second opinion.

Second opinion
De adviescommissie, die bestaat uit onafhankelijke externe deskundigen, roept de provincie op een korte second opinion van enkele maanden door een onafhankelijke externe deskundige te laten doen voor de tracékeuze tussen Zoeken naar Balans optimaal (de huidige voorkeur van het provinciebestuur) en de Churchill Avenue (aangedragen door bewoners). De start van de aanleg van de Rijnlandroute staat gepland voor 2014. Gedeputeerde Ingrid de Bondt maakte vorige maand bekend dat GS en de gemeentebesturen van Rijnland er na lang steggelen uit waren. Provinciale Staten praten woensdag over de Rijnlandroute.

Kostenraming onzeker
De PAL brengt advies uit, omdat de keuze grote en sterk verschillende gevolgen heeft voor de kwaliteit van de ruimte en leefomgeving en de bereikbaarheid. Volgens de commissie is de kostenraming tamelijk onzeker en moet de argumentatie voor de keuze daar niet te veel op gebaseerd zijn. De geraamde kosten wijken vaak sterk af van waarvoor ze worden aanbesteed of gerealiseerd.

Twijfels over groeiprognose
Ook heeft de commissie twijfels over de in het verkeersmodel gehanteerde groeiprognose 2010-2030. Die is hoger dan de groei in de afgelopen decennia en strookt niet met het landelijke en provinciaal stagneren van het autoverkeer sinds 2005. Nieuwe ontwikkelingen als het nieuwe werken, hoge brandstofprijzen, het fiscaal belasten van woon-werkverkeer en landelijke krimp van de beroepsbevolking na 2020 voeden de twijfels.

Breder maatschappelijk draagvlak
Ook verschillen van inzicht tussen de provincie en het Churchill Avenue Team over de bijdrage van de robuuste bereikbaarheid in 2030 en de kosten van de Churchill Avenue vragen volgens de commissie om nader onderzoek. De Churchill Avenue heeft juridische risico’s die snelle aanleg kunnen verhinderen en ook nader moeten worden onderzocht. Een besluit op basis van de second opinion zou volgens de commissie tot breder maatschappelijk draagvlak leiden.

Geluids- en stankoverlast
De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude bieden PS woensdag voor de vergadering een verklaring aan, waarin zij unaniem oproepen niet te kiezen voor het tracé door de polders en Voorschoten, maar voor de Churchill Avenue. Dat vinden zij de beste en meest duurzame oplossing. Ze zijn het niet eens met de onderbouwing van de keuze voor Zoeken naar Balans. ‘Juist voor deze gemeenten heeft de keuze grote gevolgen: geluid, stank en visuele overlast. De voordelen zijn voor de Haagse regio en een heel klein beetje voor Leiden. De Leidse bereikbaarheidsproblemen worden ook niet opgelost met dit tracé’, aldus de woordvoerder.

GS wacht op MER
De gemeenten vertegenwoordigen 150.000 mensen. ‘Draagvlak is een van de criteria voor de keuze en daarmee is het in deze gemeenten dus slecht gesteld.’ De projectgroep ondersteunt het advies van PAL van harte. ‘Een gedegen second opinion zou het draagvlak voor een keuze kunnen versterken.’ Gedeputeerde Staten heeft het advies van PAL wel bekeken, maar zal zich baseren op de onafhankelijke commissie van de milieueffectrapportage die na de zomer met haar verhaal komt, aldus woordvoerder Gerard Hofstede van gedeputeerde Ingrid de Bondt. ‘Het is niet aan ons om een second opinion te doen op een besluit dat drie weken geleden is genomen.’

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nieuws/deskundigen-adviseren-second-opinion.6701757.lynkx