In de media

 

LNLeids Nieuwsblad - 16 maart 2012

Rijnlandroute: Toenemende druk Gedeputeerde Staten

Door Peter Schlingemann

voorschoten - De Zoeken naar Balans-variant van de Rijnlandroute zal forse schade toebrengen aan de kwaliteit van landschap en natuurwaarden. Kies daarom voor het Churchill Avenue trace. Dat is de kernboodschap van een brief, die de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude gestuurd hebben aan gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD). De Bondt maakt medio mei bekend voor welke variant van de verbinding tussen A4 en A44 Gedeputeerde Staten kiest.

In de brief vragen de vier gemeenten nadrukkelijk aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van het Duin Horst & Weidegebied, de ‘voortuin’ van de omliggende steden Den Haag. Leiden en Zoetermeer. Die voortuin bestaat uit een reeks van uiteenlopende landschappen. De gemeenten willen de verschillende functies versterken, omdat er kansen liggen voor recreatie, landbouw. natuur en cultuurhistorie. Die ambities zijn opgenomen in de Kwaliteitskaart bij de Provinciale Structuurvisie en het Landschaps ontwikkelingsplan Duin Horst & Weide (LOP).

Keuze van Gedeputeerde Staten voor de Zoeken naar Balans-variant zou op een aantal punten de plannen doorkruisen. In het kader van de recreatie wordt de stad-landrelatie aan de noordzijde van het gebied belemmerd. De vier gemeenten noemen in dit kader de vergevorderde plannen voor het recreatie gebied Vlietland. In verband met landschap en natuur wijzen de gemeenten op het gevaar voor aan tasting van authentiek open weidelandschap, voor het voortbestaan van weidevogelgebieden en voor het verlies van bestaande ecozones, rust en ruimte. De vier gemeenten herinneren er in hun brief aan, dat ook uit de MER fase 2 is gebleken dat de Zoeken naar Balans-variant zeer nadelig is voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het gebied. Men pleit daarom voor het toekennen van zwaar gewicht aan de ecologische aspecten bij het maken van de definitieve keuze. De gemeente Voorschoten heeft inmiddels over het Duin Horst en Weidegebied een informatieve film gemaakt (www.voorschoten.nl/duinhorstenweide).

Vraagtekens

Ook de vijfentwintig verenigde belangengroeperingen tegen de weg door Voorschoten en langs de Stevenshof hebben gedeputeerde De Bondt aangeschreven. De leden hebben in de afgelopen tijd hun mening over de Rijnlandroute aan Gedeputeerde Staten kenbaar kunnen maken in interviews, afgenomen door landschapsarchitectenbureau Brons & Partners.

De ondervraagden plaatsen vraag tekens bij deze manier van doen. De belangengroeperingen zijn het er al lang over eens dat de keuze voor de Zoeken naar Balans-variant alleen aanvaardbaar zou zijn als het tracé in een tunnel wordt gelegd. Maar juist deze ‘variant in een variant’ heeft gedeputeerde De Bondt al bij voorbaat als te duur van de hand gewezen. Daarmee is volgens de groeperingen het voeren van gesprekken al op voorhand zinloos gemaakt. Als dus de gedeputeerde zegt dat de interviews door de betrokken partijen als zeer positief zijn ervaren, is dat een halve waarheid. Men is verheugd over de geboden gelegenheid tot spreken, maar die is alleen mogelijk geweest onder het voorbehoud dat de enige aanvaardbare vorm van Zoeken naar Balans niet bespreekbaar was.

De groeperingen wijzen bovendien nog eens op het feit dat onderzoek van de TU Delft heeft uitgewezen dat de Zoeken naar Balans-variant in termen van economische winst verre onderdoet voor Churchill Avenue. Zoeken naar Balans is dan ook, zo schrijven de groeperingen, een minderwaardig alternatief.

Beslissing 15 mei

Gedeputeerde De Bondt heeft al in een eerder stadium beloofd de keuze tussen de varianten pas te nemen na kennisneming van alle relevante informatie. De gemeenten en de belangengroeperingen rekenen er dan ook op dat van hun schrijven goede nota zal worden genomen. Zonder tegenbericht zal Gedeputeerde Staten op 15 mei de beslissing over de tracévariant van de Rijniandroute bekend maken.