In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 07 maart 2012

'Churchill Avenue is robuuster dan Zoeken naar Balans'

Door -

voorschoten - De aanleg van de Rijnlandroute maakt het regionale hoofdwegennet minder robuust en de Churchill Avenue is robuuster dan Zoeken naar Balans. Dit zijn de conclusies van het onderzoek dat het Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute heeft uitgevoerd naar de robuustheid van de Rijnlandroute.

Aanleiding voor dit onderzoek is de robuustheidseis die het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft gesteld aan de Rijnlandroute. In 2011 oordeelde het ministerie van Infrastructuur & Milieu dat de Churchill Avenue niet robuust zou zijn vanwege de weefzone in de tunnel van de Churchill Avenue. Het onderzoek is gedaan met een quickscan, volgens een methode van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en milieu.

Wat is robuustheid?
Met robuustheid wordt bedoeld de mate waarin het wegennet zijn functie behoudt bij een incident waarbij één of meer rijstroken zijn geblokkeerd. De robuustheid wordt bepaald door de wegeigenschappen: het aantal rijstroken, de aanwezigheid van weefzones, de verkeersintensiteit en de I/C-waarde (de mate waarin een wegvak wordt benut). De robuustheid wordt uitgedrukt in het verwachte aantal incidenten per etmaal en de verliesuren en verlieskosten per etmaal door deze incidenten. In de quickscan zijn alle varianten van de Rijnlandroute vergeleken met de referentiesituatie, de situatie die is bereikt als de wegverbreding van de A4 klaar is. Verder is het wegennet in de referentiesituatie gelijk aan de huidige situatie.

Weefzones in A4 en A44 nadelig voor robuustheid
Dat de aanleg van de RijnlandRoute het wegennet minder robuust maakt, komt doordat deze nieuwe weg nieuw verkeer zal aantrekken, waardoor het aantal voertuigkilometers en de kans op incidenten toenemen. Ook blijkt dat de robuustheid van Zoeken naar Balans slechter is dan de Churchill Avenue. Dit resultaat is niet in lijn met de verwachting van het ministerie. De verlieskosten van Zoeken naar Balans zijn 5,3 procent hoger dan die van de Churchill Avenue. Ten opzichte van de referentiesituatie zijn de verlieskosten van Zoeken naar Balans zelfs 13,5 procent hoger, terwijl de verlieskosten van Churchill Avenue 7,9 procent hoger liggen. Het aantal incidenten met Zoeken naar Balans is ook hoger dan het aantal incidenten met de Churchill Avenue.

Zoeken naar Balans heeft weefzones op de A4 en A44 die de Churchill Avenue niet heeft en de verkeersintensiteit op deze weefzones is hoog. Hierdoor neemt de kans op incidenten behoorlijk toe en lopen de verlieskosten door deze incidenten hoog op, vele malen hoger dan bij de tunnel in de Churchill Avenue. Bovendien zorgt de weefzone op de A44 ook nog eens voor een afname van de robuustheid van de A44, een ongewenst effect dat bij de Churchill Avenue niet optreedt. Op de A44 komt een weefzone tussen het nieuwe knooppunt Maaldrift en de knoop Leiden West. Op de parallelbaan van de A4 komt een weefzone tussen de aansluiting N206 en de nieuwe aansluiting van het N11-west tracé op de A4.

Beeldvorming bijstellen
Het zijn dus de weefzones op de A4 en A44 die voornamelijk bepalen hoe robuust een variant is. Tot op heden werd de beeldvorming rondom de verschillende tracés vooral bepaald door de wegvakken tussen A4 en A44 en dan vooral de weefzone in de tunnel van de Churchill Avenue. Dit beeld moet dus worden bijgesteld, zo blijkt uit de quickscan conform de methode van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.