In de media

 

SleutelstadSleutelstad - 06 oktober 2011

Besluit RijnlandRoute mogelijk verder vertraagd

Door Chris de Waard

leiden - De aanvullende onderzoeken die de Provincie Zuid-Holland laat uitvoeren om de twee overgebleven varianten van de RijnlandRoute beter te kunnen vergelijken, gaan mogelijk voor een verdere vertraging in de besluitvorming zorgen. Dat schrijft gedeputeerde Ingrid de Bondt in een brief aan Provinciale Staten. Op 24 augustus kwam de commissie voor de m.e.r. met een tussentijds advies, waarin werd gesteld dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Om welk onderzoek het precies gaat, overlegt de provincie momenteel met de genoemde commissie. De Bondt: "Daaruit komen mogelijk nog aanvullende werkzaamheden die de planning kunnen beïnvloeden."

Het was de bedoeling dat de provincie in april volgend jaar een definitieve keuze zou maken tussen de buitenom-variant 'Zoeken naar Balans' (ZnB) en de 'Churchill Avenue' (CA). Om zo min mogelijk tijd te verliezen gaat de provincie eind dit jaar beginnen met het voorbereiden van twee Provinciale Inpassingsplannen (PIP's) tegelijk. Een voor ZnB en een voor de CA. Zodra provinciale staten heeft gekozen over welk tracé de RijnlandRoute gaat lopen, zet de provincie het PIP voor het afgevallen tracé stop. In de nieuwe planning van de provincie wordt het inpassingsplan voor het winnende tracé medio 2013 vastgesteld.

Tenslotte laat De Bondt nog weten dat de komende periode nauw overleg zal worden gevoerd met het Team Churchill Avenue (TCA). Leden van dat team hebben deelgenomen aan werksessies over de optimalisaties van de knoop Leiden West (dat is de aansluiting met de A44) en er zal de komende tijd een tweewekelijks overleg zijn tussen het provinciale projectteam en het Team Churchill Avenue.

Inmiddels trekken bewoners van de wijk Vlietpoort fel van leer tegen die CA-variant. In een brief aan de gedeputeerde schrijven ze deze week extreme geluidsoverlast te verwachten als de RijnlandRoute dat tracé gaat volgen. De door het TCA aangekondigde aanpassingen voor een betere tunnelmond op de plek waar de weg boven de grond komt (bij de Europaweg achter Vlietpoort) berusten volgens de wijkvereniging Vlietpoort op drijfzand. De 27 miljoen die daarvoor nodig zou zijn, is niet in de ramingen opgenomen, zo heeft de wijkvereniging vernomen tijdens overleg met de provinciale projectgroep.

Verder zijn de Vlietpoortbewoners teleurgesteld over de informatievoorziening rond de discussie over het te kiezen tracé: "Het nieuws over de ontwikkeling van de plannen wordt beheerst door actievoerders. Bij de publicitaire orkaan die zij ontketenen, valt de informatielijn tussen de verantwoordelijke overheid (Provincie) en de bewoners van Leiden Zuid-West, Stevenshof en Voorschoten geheel in het niet. Aan het eind van de rit zouden het echter wel eens deze bewoners en de Provinciale overheid kunnen zijn, die de lasten moeten dragen als de oplossing slechter uitpakt dan in de informatievloedgolf is voorgespiegeld. En die kans lijkt niet gering.'

[ Link naar artikel met kommentaar van: Henk Osinga, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof; Joost Klimbie, Team Churchill Avenue ]

Henk Osinga 6 oktober '11, om 12:09

Als wijkvereniging Wijkraad Stevenshof zijn wij blij dat het huidige provinciaal bestuur de tijd neemt om de beide varianten van de Rijnlandroute goed te onderzoeken en vergelijkbaar te maken.
In een complexe discussie zoals deze is transparantie en duidelijkheid zeer gewenst. Wij hopen dan ook dat de beloofde helderheid er gaat komen.
Het bovenstaand artikel roept vragen bij ons op . Volgens het artikel trekken de bewoners van de Vlietpoort vel van leer tegen de CA-variant. Maar wat er niet in staat is hun standpunt over de variant Zoeken naar Balans. Want in deze variant zit op dezelfde plek als de tunnel van de Churchillavenue een brug over De Vliet en een weg op maaiveld langs de wijk Vlietpoort. ( de zg. BYPASS).
Graag zouden wij dat standpunt horen. Chris ??? Staat dit in hun brief ??
Dat bedragen niet in de ramingen zitten is juist ook het geval bij de Zoeken naar Balans-variant , dus een extra goede reden om de zaken vergelijkbaar te maken.
Wat betreft de informatievoorziening hebben wij als wijkvereniging een heel andere mening. Juist de Provincie is de afgelopen jaren bezig geweest met zeer selectieve , niet volledige berichtgeving.
Zelfs tijdens informatieavonden in Juni jl. werden traces niet goed uitgelegd. Veel belangrijke zaken werden na veel vragen uit publiek pas genoemd door de Provincie. Zeer jammer. Er is beterschap beloofd. Wij hopen ook dat dit gaat gebeuren.
Onze conclusie :
Een complexe discussie als de Rijnlandroute kan niet zonder een objectieve informatievoorziening voor alle betrokkenen.

Henk Osinga
Bestuurslid Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof
Voorzitter Werkgroep Rijnlandroute

Joost Klimbie 6 oktober '11, om 22:09

Namens TCA een reactie op bovenstaand artikel:

- De tunnelmond en tunneltoerit in de Oostvlietpolder ligt op 300 meter afstand van Vlietpoort. De toerit is een verdiepte bak en wordt in ons voorstel omgeven door taluds die mede als geluidswal dienen. TCA wacht de resultaten van het MER af om te zien of de geluidsituatie voor Vlietpoort hiermee verslechterd. Onze verwachting is dat deze afstand voldoende groot is dat er geen noemenswaardige effecten optreden.

- Wij vragen ons af welk bedrag nu precies bedoeld wordt met 27 miljoen: is dit de inpassing in de Oostvlietpolder of heeft men het over extra kosten voor de tunnelmond (mij onbekend)? - De aanlegkosten in de Oostvlietpolder, en de extra onzekerheidsrisico worden gewoon meegerekend door TCA: het zit gewoon in de ramingen.

De aangepaste inpassing in de Oostvlietpolder gaf juist een besparing van vele miljoenen.