In de media

 

Alles over Katwijk - 13 mei 2011

CDA, ChristenUnie en VVD willen nieuw debat over ontwikkeling Nieuw-Valkenburg

Door -

katwijk - De coalitie van CDA, ChristenUnie en VVD willen een hernieuwd debat over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het voormalig vliegkamp Valkenburg. Tijdens een informatieavond over ‘Locatie Valkenburg’ bleek dat de nota van uitgangspunten voor het op te stellen masterplan beduidend meer is dan een samenvatting van eerdere politieke besluiten. De voortschrijdende inzichten en nieuwe ontwikkelingen leiden niet alleen tot aanscherping , maar ook tot wijzigingen. Het bedrijventerrein, de glastuinbouw en het afblazen van de RijnGouweLijn springen daarbij het meest in het oog. Ook het aantallen woningen vraagt in de huidige crisis op de huizenmarkt om herijking.

Glastuinbouw en bedrijventerrein
Van de benodigde maar omstreden 40 ha bedrijventerrein, waarvan uiteindelijk 20 ha in de Structuurvisie Valkenburg is opgenomen, blijkt op dit moment nog slechts 10 ha nodig te zijn. Dat leidt tot nieuwe bespiegelingen over de locatie van het bedrijventerrein. Ook de gewenste invulling is aan veranderde inzichten onderhevig. Invulling met bedrijvigheid gerelateerd aan het biosciencecluster is ineens verdwenen. Over de status van glastuinbouwgebied De Woerd wordt in de gewijzigde uitgangspunten niet gesproken. Duidelijk is dat de archeologische verwachtingswaarde van dat gebied hoog is en de ontwikkelingen ernstig zullen belemmeren. Omdat bekend is dat de door de provincie beloofde compensatie zich niet gemakkelijk laat vinden is een hernieuwde discussie noodzakelijk. De coalitie vindt dat er snel duidelijkheid moet komen over het glas in De Woerd en daaraan gekoppeld De Zijlhoek.

Infrastructuur
Ook de infrastructuur die in en naar de ontwikkelingslocatie zal moeten worden aangelegd, roept de nodige vragen op die in de commissie Ruimte zullen moeten worden besproken. De zogenoemde infrastructurele bundel lijkt aan te lopen tegen een haast onmogelijke technische opgave. Daarbij komt de onzekerheid over de exacte invulling van de RijnGouweLijn (RGL) nu het nieuwe provinciebestuur kiest voor een vertrambare busbaan. Over de consequenties die dat heeft voor de ontsluiting van Nieuw-Valkenburg, de noodzakelijke verbinding met de overige kernen en met het centrum van de gemeente is nog weinig bekend. Ook daarover wil de coalite op korte termijn overleg met het college.

Herijken
Ook wethouder Udo is van mening dat het programma van uitgangspunten beter opnieuw in de commissie kan worden besproken voordat het masterplan wordt opgesteld. Naast glas, bedrijven en infrastructuur valt er het nodige te zeggen over onder meer de energievisie, de gebiedsindeling en de volgorde waarin wordt gebouwd. Het aantal te ontwikkelen woningen moet worden afgestemd op andere plannen in de gemeente en waar nodig worden bijgesteld. Omdat naar verwachting de Rijnlandroute niet voor 2017 aangelegd zal zijn, is er nog de nodige tijd om het masterplan te ontwikkelen. De coalitie handhaaft het adagium “eerst bewegen dan bouwen”, met voldoende verkeerswegaansluitingen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er is dan ook nog volop werk aan de winkel alvorens het masterplan voor Nieuw-Valkenburg opgesteld kan worden.

http://www.allesoverkatwijk.nl/index.php?p=nieuws&id=678