In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 14 februari 2011

Churchillavenue loopt stuk in Leiden West

leiden - De Churchillavenue kan slechts tegen zeer hoge kosten en zeer groteoverlast worden aangelegd in Leiden West. De aansluiting op de Haagsche Schouwweg en Plesmanlaan is technisch een groot probleem door het gebrek aan ruimte. Bovendien wordt betwijfeld of de Churchillavenue nu en in de toekomst, met de uitbreiding van het Bioscience-park en de bebouwing van het vliegveld Valkenburg, de verkeersproblematiek voldoende oplost.

Dat zegt de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (Morskwartier). De bewoners van de Bockhorst willen geen zesbaans-autoweg langs hun wijk. De bewonersvereniging van de Bockhorst vindt het huidige plan voor een Churchillavenue onvoldragen en inconsequent. Onvoldragen omdat de Leidse bevolking nu door het team Churchillavenue, de initiatiefnemers, wordt opgeroepen om ontwerpzwaktes via zogenoemde "ontwerpateliers" uit het plan te halen. En dat terwijl de eerste fase MER reeds is afgerond. De inconsequentie zit in het feit dat Rijk en provincie Zuid-Holland een rechtstreekse verbinding tussen A4 en A44 voorstaan, terwijl de Churchillavenue thans vooral wordt gepresenteerd als oplossing voor een Leids verkeersprobleem.

Door het onvoldragen plan blijft onzekerheid bestaan over de inpassing van de Churchillavenue langs de wijk Bockhorst, gelegen in de "oksel" van Plesmanlaan, Ehrenfestweg, Haagsche Schouwweg en Doctor Lelylaan (N206). De bewonersvereniging van de Bockhorst heeft bezwaar tegen de uitmonding van een tunnel naast hun wijk. De voorgestelde glazen overkapping van de Doctor Leylaan wordt door haar afgewezen als kwetsbaar en niet duurzaam. De overkapping is ooit ontworpen als noodoplossing. Bovendien vereist het onderhoud tegen vogelpoep, mosgroei en glasbreuk. Breuken in de kap doen de bescherming tegen lawaai en luchtverontreiniging te niet. Een verkeersrotonde tegenover de huizen aan het Jan Paetsplein vindt evenmin genade in de ogen van de bewonersvereniging.

Ook over de toevoerwegen van en naar de Lage Mors en de verbindingen tussen de Hoge en Lage Mors bestaan nog onduidelijkheden. Ten slotte bestaat de zorg dat bij een gefaseerde uitvoering, die voor een werk van complexiteit onvermijdelijk is, het project nooit zal worden voltooid. De Bockhorst zal dan blijven zitten met een veel grotere verkeersstroom dan nu langs de wijk zonder compenserende maatregelen.

Toch spreekt de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst zich in dit stadium niet uit voor één van de twee tracés van de toekomstige Rijnlandroute. Haar voorkeur zal sterk afhangen van de wijze waarop de huidige verkeersdrukte langs de wijk, en de daarmee samenhangende verkeersoverlast, kan worden teruggedrongen. De gemeente Leiden gaat er vanuit dat 80% van het autoverkeer over de N206 door Leiden bestemmingsverkeer betreft. Aanleg van het N11-West tracé betekent daarmee voor de Bockhorst nauwelijks een verbetering. Zeker als het voormalig vliegveld Valkenburg wordt bebouwd en er nog meer bestemmingsverkeer over de huidige N206 zal worden afgewikkeld.

Daartegenover staat dat met 80% bestemmingsverkeer een aanzienlijk deel van het autoverkeer op maaiveld niveau zal blijven, dus bovenop de tunnel rijdt. Met de kruispunten die nu in het plan zijn opgenomen (Haagsche Schouwweg, Haagweg, Voorschoterweg en Europaweg) komt er een aanzienlijk aantal toe- en afritten in de tunnel voor. Dit komt de doorstroming en de tunnelveiligheid niet ten goede. Met de afwikkeling van slechts 20% van het doorgaand autoverkeer wordt de Churchillavenue die 800 miljoen moet kosten een onevenredig dure oplossing. Het team Churchillavenue beroept zich bovendien op het argument dat de Churchillavenue een verkeersprobleem voor de stad Leiden oplost. Mocht dat zo zijn, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat om een lokaal probleem op te lossen het Rijk en de provincie Zuid-Holland met de extra financiering over de brug zullen komen.

De Bewoners Belangenvereniging Bockhorst vraagt zich af, aan de vooravond van het eerste Churchillavenue-ontwerpatelier zaterdag in Holiday Inn Leiden, waarom er geen vergelijkbare "ontwerpateliers" worden gehouden om de inpassing van de N11West voor de bewoners van de Stevenshof (Leiden) en Noord-Hofland (Voorschoten) acceptabel te krijgen. Hiermee worden uiteindelijk beide tracés beter vergelijkbaar. De huidige eenzijdige focus op de Churchillavenue leidt nu tot een verdere inconsequentie en dus mogelijk straks tot een onevenwichtig besluit.

Churchillavenue loopt stuk in Leiden West