In de media

 

BBVolnieuws - 31 mei 2013

De gemeenteraad van Katwijk heeft het Masterplan Valkenburg donderdagavond van tafel geveegd

Door -

regio - De gemeenteraad van Katwijk heeft het Masterplan Valkenburg donderdagavond van tafel geveegd. Wassenaarder Fred Holvast, als altijd in actie tegen de Rijnlandroute vraagt zich af: "Hoe lang blijven we in Nederland zaken doorzetten, omdat iemand ooit eens heeft gezegd, dat het moet! Waar is het gezond verstand gebleven? Hoewel de gedeputeerde Ingrid de Bondt afgelopen dinsdag de relatie met Valkenburg weg heeft gewuifd, zijn de ontwikkeling van Valkenburg en de Rijnlandroute natuurlijk direct met elkaar verbonden."

"Zoals reeds vele jaren bepleit, los nu eerst eens de huidige knelpunten bij Leiden-West en de Lammeschans plein op en kijk dan of het nog steeds nodig is ÉÉN MILJARD EURO aan een provinciale weg uit te geven. Leg desnoods ook het stuk tussen Katwijk en Leiden-West aan. Dit geeft de tijd om een boortunnel onder Leiden serieus te onderzoeken en tot een goed afgewogen en breed gedragen beslissing te komen."

Holvast stuurde onderstaand verslag van de raadsvergadering naar ons toe. De volledige tekst volgt hieronder: Gemeenteraad Katwijk veegt de vloer aan met Masterplan Valkenburg Hedenavond 30 mei besprak de Gemeenteraad van Katwijk na een aantal hoorzittingen voor de eerste maal het Masterplan dat de plannen met betrekking tot de bebouwing van het voormalige vliegveld Valkenburg omvat. Wat weinig gebeurt in de gemeenteraad is dat het College van Burgemeester en Wethouders geconfronteerd wordt met raadsbrede kritiek op hun plannen. In dit geval ontrolde zich echter langzamerhand een dramatisch schouwspel omdat de diverse raadsleden van alle fracties letterlijk geen spaan heel lieten van het fraai geïllustreerde Masterplan. Het CDA was als coalitiepartner nog het mildst in zijn kritiek maar ook die partij twijfelde op een gegeven moment duidelijk of er überhaupt wel op deze wijze moet worden doorgegaan. Jeroen Ravensbergen (CDA) had bij de provincie Zuid-Holland signalen opgevangen dat de prognoses voor de woningbehoefte niet meer kloppen en dat men daarom het aantal te bouwen huizen drastisch wil tgerugbrengen.

Klaas Jan van der Bent (CU) maakte zich kwaad over het beeld dat bij de Provincie en bij de buurgemeente bestaat dat de gemeenteraad van Katwijk zo nodig veel huizen veel bouwen op de locatie Valkenburg. Hij maakte duidelijk dat Katwijk zelf eigenlijk helemaal niet wil bouwen op die plek en dat standpunt werd door de meeste andere fracties ook onderschreven. Ook burgemeester Wienen, samen met zijn adjudant wethouder Udo toch de grootste pleitbezorger van de bouwplannen, gaf toe dat zijn belangrijkste motief om de plannen door te zetten bestond uit het feit dat hij de in het verleden gemaakte afspraken in de regio en met de provincie als betrouwbare partner wil uitvoeren. Mevrouw Smits van de PvdA voegde daaraan toe dat de grootste boosdoener achter de plannen bestaat uit het Rijk, in casu het Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) dat de grond van Defensie heeft gekregen en die nu wil cashen om bezuinigingen bij het Ministerie het hoofd te kunnen bieden. Zij kreeg hiervoor een luid applaus van de publieke tribune.

Vervolgens was het vrij schieten voor alle fracties waarbij allerlei onderdelen of aspecten met betrekking tot de gewenste kwaliteit of de haalbaarheid en wenselijkheid van het plan ter sprake kwamen. Erg belangrijk is ook het feit dat er geen goed exploitatieoverzicht is met betrekking tot kosten en opbrengen en dat ook de ontwikkelingsstrategie er g vaag is en niet uitgewerkt. De conclusie was voor burgemeester Wienen duidelijk. Het College van B&W moet zijn huiswerk overdoen. Een belangrijk aspect daarbij is natuurlijk dat de actuele behoeftecijfers van woningen in de regio ontbreekt en dat ook niet duidelijk is hoeveel bouwgrond op dit moment beschikbaar is. In dezelfde raadsvergadering werd door andere raadsleden op hetzelfde moment gesproken over de miljoenenverliezen op gemeentelijk bezit aan bouwgrond en de raadsleden zijn zeer bevreesd dat deze tekorten nog groter worden als de plannen voor Valkenburg de markt nog verder verslechteren. Datzelfde geldt trouwens voor omliggende gemeenten.

Tijdens de bespreking van het Masterplan werd duidelijk dat er een groot dilemma is voor de plannenmakerij. Aan de ene kant moet het aantal huizen op de locatie zo groot mogelijk worden om daardoor alle investeringen die voor de bebouwing nodig zijn te kunnen terugverdienen. Aan de andere kant moet het aantal woningen zo klein mogelijk zijn om niet elders door concurrentie grote verliezen te veroorzaken. Een duivels dilemma dat misschien kan worden opgelost door af te zien van de bouwplannen en de gronden voor andere doeleinden te bestemmen. In dat kader werd door raadsleden ook gerefereerd aan het feit dat de Provincie Zuid Holland juist nu bezig is met het ontwikkelen van een nieuwe Provinciale Structuurvisie waarin besloten kan worden om elders huizen te bouwen en het voormalige vliegveld voor andere doeleinden te gebruiken.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=28368%3Ahoe-lang-gaat-dit-nog-door%3F&Itemid=4515