Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Afkortingen en termen

  

BO - MIRT
Bestuurlijk Overleg - Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
Met ingang van de begroting 2008 verschijnt er jaarlijks een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Doel van het MIRT is om meer samenhang te brengen in investeringen in grote ruimtelijke projecten (zoals de ontwikkeling van de Zuidoostvleugel van Brabantstad), infrastructuur en (openbaar) vervoer.
www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/begroting/mirt/

CIE, cie
Commissie

GS
Gedeputeerde Staten: dagelijkse bestuur van de Provincie
www.zuid-holland.nl/bestuur_en_politiek/content_gedeputeerde_staten.htm

HR
Holland Rijnland: samenwerkingsverband van gemeenten rond Leiden en in de bollenstreek. Andere regionale samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld het Stadswest Haaglanden: de samenwerkende gemeenten rondom Den Haag.
www.hollandrijnland.net/bestuur-en-organisatie

IBHR
Integrale Benadering Holland Rijnland
In het zogeheten nota-overleg MIRT op 17 december 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een motie overgenomen waarin hem gevraagd wordt samen met de departementen van V&W, VROM, EZ, LNV en Financiën, in overleg met de regio, de projecten in de As Leiden Katwijk (RijnlandRoute, RijnGouwelijn, Valkenburg, en Leiden Bio Science Park) aangevuld met de Greenport Duin- en Bollenstreek als één project op te nemen in het MIRT-projectenboek. Dit was de aanleiding voor het opstarten van de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR).
www.hollandrijnland.net/Ruimtelijke_agenda/ruimtelijke-ordening/randstad-urgent-project-integrale-benadering-holland-rijnland

MKBA
maatschappelijke kosten-batenanalyse

MPI
Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur
Het 'Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI)' van de Provincie Zuid Holland geeft inzicht in de besteding van het geld voor nieuwe infrastructuur
http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_e_thema_verkeer-vervoer/content_beleid.htm
Document: http://www.zuid-holland.nl/documenten/opendocument.htm?llpos=152201727&llvol=0

PS
Provinciale Staten: het provincieparlement
www.zuid-holland.nl/bestuur_en_politiek/c_provinciale_staten.htm

PZH
Provincie Zuid-Holland
www.zuid-holland.nl

RGL
RijnGouweLijn: lightrail spoorverbinding tussen Katwijk en Gouda
www.rijngouwelijn.nl/

RIF
Regionaal Investeringfonds - fonds van Holland Rijnland om projecten zoals de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn te helpen realisieren.
www.hollandrijnland.net/Ruimtelijke_agenda/regionaal-investeringsfonds

RLR, RR
RijnlandRoute - Onder de naam RijnlandRoute onderzoekt de provincie Zuid-Holland met het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de betrokken gemeenten welke aanpassingen aan wegen nodig zijn om de bereikbaarheid tussen Leiden en de kust te verbeteren.
www.rijnlandroute.nl

'Zoeken naar balans' - 'Holland Rijnland in het Groen' - 'Stadsrandroute'
De Integrale Benadering Holland Rijnland heeft in een aantal verschillende richtingen verkend. In iedere richting is een pakket (cluster) van oplossingen gevonden en zijn variaties daarop verder uitgewerkt. Deze hebben de namen “Holland Rijnland in het Groen”, “Stadsrandroute” en “Zoeken naar Balans” gekregen. Van elk pakket van maatregelen (een zogenaamd oplossingscluster) zijn de gevolgen uitgewerkt en met
elkaar vergeleken.

'Holland Rijnland in het Groen'
Een nieuwe verbinding voor het autoverkeer tussen Katwijk in het westen en Alphen aan den Rijn in het oosten wordt zo veel mogelijk binnen het stedelijke gebied en dicht bij de spoorverbindingen mogelijk gemaakt. Er zijn twee tracés onderzocht:

 'Stadsrandroute'
De tweede mogelijkheid is een route ten zuiden van Leiden door Voorschoten en langs de Stevenshof. De route gaat vanaf de A4 naar de A44 en gaat dan om de woningbouwlocatie Valkenburg naar de N206 bij Katwijk.

'Zoeken naar Balans'
De derde mogelijkheid is een combinatie van de eerste twee. De route loopt ook vanaf de A4 ten zuiden van Leiden door Voorschoten en langs de Stevenshof, maar maakt gebruik van de A44 en sluit aan op de N206 tussen Leiden en Katwijk.

 

Voor andere Provinciale afkortingen, klik hier
Afkomstig van Informatiecentrum PZH:
http://www.zuid-holland.nl/content_provincie/c_pzhcontact/content_informatiecentrumpzh.htm