Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

"De Rijnlandroute is niet de oplossing"

DOOR HERMAN JOUSTRA

VOORSCHOTEN - De oplossing van de verkeersproblemen in de regio moet niet alleen worden gezocht in de aanleg van de Rijn­landroute. Dat stelt de gemeente Voorschoten in haar reactie op de zogenoemde eerste milieu-effec­trapport (MER).

In dat rapport bespreekt pro­vincie de mogelijke effecten van deze route, die de A4 met de A44 moet gaan verbinden. De huidi­ge files kunnen echter op korte termijn worden opgelost door de wegen in de regio te verbeteren die voor de meeste problemen zorgen, zegt Voorschoten. Als dat onvoldoende werkt, dan biedt de Churchill Avenue de beste kansen. Een oplossing door Voorschoten heen is alleen accep­tabel in een geheel gesloten tun­nel, maar pas nadat nut en nood­zaak van de route is aangetoond. Daarnaast vindt Voorschoten dat er onvoldoende erkenning is voor het behoud van groen in het MER.

De provincie gaat in het MER uit van een ander tracé dan is overeengekomen met het Rijk, zegt de gemeente bovendien. Dit leidt tot verwarring. Het tracé is naar het zuiden verschoven en gaat daardoor vlak langs het re­creatiegebied Vlietland en de nieuwe Krimwijk II. Bovendien wordt de rijksbufferzone door­sneden en het gebied tegenover het landgoed Berbice ernstig aangetast.

Voorschoten zal niet akkoord gaan met een dergelijke aanslui­ting die de omgeving van het landgoed voorgoed zal vernie­len. Een aansluiting kan niet in een tunnel, maar alleen op maai­veld worden gemaakt.

Een zorgvuldige analyse van nut en noodzaak van de aanleg van een geheel nieuwe wegverbinding ontbreekt nog steeds in de MER, vindt Voorschoten. De gemeente verwacht een veel min­dere toename van het verkeer dan in het MER wordt aangege­ven. Bovendien wordt er inmid­dels in de regio gewerkt aan een vlottere doorstroming van het verkeer, door het maken van meer dwarsverbindingen. Maar deze zijn niet meegenomen in het MER, zegt Voorschoten.

 

Terug naar 

Terug naar