(Pers)Bericht

 

Wijkraad Stevenshof, de Stichting Behoud Rijnland en de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel - 22 augustus 2017

Organisaties betreuren afwijzing voorlopige voorziening ref bomenkap

 

De wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, de Stichting Behoud Rijnland en de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel betreuren de uitspraak van de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2017, waarin de gevraagde voorlopige voorziening om de omgevingsvergunning te schorsen wordt afgewezen. De uitspraak betekent, dat de grootschalige bomenkap in en om de Stevenshof direct mag starten, ook al is niet komen vast te staan dat alle bomen echt gekapt moeten worden. Het is een voorlopige uitspraak: de uitspraak in de bodemprocedure waarin het beroepschrift wordt behandeld, moet nog worden gedaan.

De drie organisaties zijn zich er heel goed van bewust dat er bomen gekapt zouden moeten worden voor de aanleg van de Rijnlandroute. Daar gaat het hen dan ook niet om. Het gaat hen om de enorme ongemotiveerde schaal van de bomenkap. Het gaat alles bij elkaar namelijk om bijna 9000 bomen.

De drie organisaties wijzen erop, dat het geen glansrijke overwinning is voor de provincie Zuid Holland, de gemeente Leiden en de aannemerscombinatie. De voorzitter bleek op de zitting zeer kritisch over de wijze van ter visie leggen van stukken door de gemeente Leiden, waardoor het bijvoorbeeld niet mogelijk was een rapport over de noodzaak van de bomenkap in te zien, zoals toegezegd in de bekendmaking van deze kap. Ook merkte de voorzitter op, dat de overheden en de aannemerscombinatie weliswaar stellen dat een vertraging van de bomenkap grote gevolgen heeft voor de aanleg van de weg, maar dat zij hiervoor zeker medeverantwoordelijk zijn door de planning te veel op scherp te zetten.

Hoewel de drie organisaties teleurgesteld zijn, vinden zij dat er ook na de uitspraak van de Raad van State genoeg redenen zijn om te blijven strijden voor een betere inpassing van de RijnlandRoute, onder meer in de Papenwegse Polder, waardoor het leefklimaat in de Stevenshof in stand blijft c.q. verbetert.