(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 29 november 2012

Jaarprogramma 2013 en het jaarverslag 2012 PAL

 

Hierbij als bijlagen het jaarprogramma 2013 en het jaarverslag 2012 van de  Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland. 

Jaarprogramma 2013

Download

Het PAL-jaarprogramma gaat in op de activiteiten die wij in 2013 gaan ondernemen en de onderwerpen waarover wij willen adviseren.  

In januari zijn wij gestart met een openbare lunchlezing van de ANWB over (de organisatie van) het groenbeheer.

Dit is ons goed bevallen en dit jaar zult u dan ook een aantal uitnodigingen voor dergelijke lunchlezingen tegemoet kunnen zien.

 

Uitgelicht Adviespunt Rijnlandroute:

Groeiprognose: de in het verkeersmodel gehanteerde groeiprognose voor de periode 2010-230 is hoger dan de groei in de afgelopen decennia en strookt niet met het landelijk en provinciaal stagneren van het autoverkeer sinds 2005. Ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, fiscaal belasten van het woonwerkverkeer, blijvend hoge brandstofprijzen en een landelijke krimp van de beroepsbevolking na 2020 maken dat wij twijfels hebben over deze prognose.

Uitgelicht Adviespunt Rijnlandroute - Stand van zaken:

Groeiprognose: waar het vervallen van de fiscale aftrek van het woonwerkverkeer uit het lenteakkoord is teruggedraaid (en die aftrek dus blijft bestaan) blijven de overige argumenten die de verkeersgroei remmen gelden en blijkt de economische crisis hardnekkiger te zijn dan destijds algemeen voorzien. Het door de provincie gehanteerde Global Competition scenario - dat uitgaat van sterke economische groei - strookt niet met de mondiale en nationale economische ontwikkeling sinds 2008, die veel lager blijken uit te pakken.

Conclusie: onze twijfels over de gehanteerde groeiprognoses zijn gebleven.

 

 

Jaarverslag 2012

Download

Het PAL-jaarverslag 2012 beschrijft en evalueert onze activiteiten en adviezen van het afgelopen jaar, dat vooral in het teken stond van onze groenconferentie

en advisering in het kader van provinciaal groenbeleid. Daarnaast is vorig jaar ook geadviseerd over provinciaal beleid inzake ruimte, mobiliteit, cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid. 

Voor wie wij zijn en wat wij doen, zie de PAL-Powerpoint.  

www.zuid-holland.nl/pal