(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 14 september 2012

Inzagetermijn Voorontwerp Inpassingsplan gesloten: 280 reacties

 

Op 5 september 2012 heeft de provincie de termijn gesloten waarbinnen het mogelijk was om een zienswijze in te dienen op het voorontwerp inpassingsplan RijnlandRoute. Een inpassingsplan is de provinciale variant van een bestemmingsplan. Ruim 280 personen en organisaties hebben gebruik gemaakt van hun recht om hun visie te geven op het inpassingsplan en op het daarbijbehorende MER.

De zienswijzen zijn inmiddels toegestuurd aan de commissie voor de m.e.r., die deze betrekt bij hun eigen reactie op het MER. Binnen de provincie worden de zienswijzen nu verzameld, samengevat, gebundeld, en beantwoord. In de beantwoording geeft de provincie aan of de zienswijzen consequenties hebben voor het op te stellen ontwerp inpassingsplan. De zienswijzen en beantwoording worden vervolgens samengevoegd in een zogenaamde inspraaknota als bijlage bij het ontwerp inpassingsplan. Op het moment dat dit ontwerp ter visie wordt gelegd, zijn de zienswijzen en beantwoordingen in te zien. Inzenders krijgen dus niet rechtstreeks antwoord toegestuurd.

U kunt het inpassingsplan inzien op http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het MER 2e fase en de onderliggende achtergrondrapporten treft u aan in het documentenvenster.

http://www.zuid-holland.nl/rijnlandroute