(Pers)Bericht

 

Gemeente LeidenGemeente Leiden - 15 mei 2012

Leiden steunt provincie in besluiten RijnlandRoute en regionaal openbaarvervoersplan

“Het is goed nieuws voor de bereikbaarheid van Leiden dat er een keuze gemaakt is door het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland over het tracé voor de Rijnlandroute”, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten. De RijnlandRoute komt te lopen via het tracé ‘Zoeken naar Balans’. Het Leidse college steunt zowel dit besluit als het regionaal openbaar vervoersplan van de provincie, dat definitief in de plaats komt voor het RijnGouwelijn project.

Komende periode buigen alle gemeenteraden in de regio en het samenwerkingsverband Holland-Rijnland zich over de besluiten. Het laatste woord is aan Provinciale Staten die op 27 juni een besluit neemt.

RijnlandRoute

“Welk tracé ook gekozen zou worden, het was onvermijdelijk dat er Leidse partijen teleurgesteld zouden worden. Dat realiseer ik me en ik heb bewondering voor de grote inzet en professionaliteit van de verschillende belangenpartijen, waaronder het Churchill Avenue team”, aldus wethouder Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën & Economie). “Deze nieuwe verbinding tussen de A4 en A44 aan de westkant van Leiden is echter cruciaal voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie van onze stad en regio. We moeten nu gebruik maken van de fondsen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld. Het moment is daar, niets doen aan bereikbaarheid is gewoon geen optie voor Leiden”.

Eerlijke vergelijking

De tracékeuze is een besluit van de provincie. Het Leidse college heeft beoordeeld of de provincie een eerlijke vergelijking tussen de drie mogelijke RijnlandRoute tracés gemaakt heeft. Wethouder Robert Strijk: “Allerbelangrijkste bij deze besluitvorming was dat alle tracés goed en eerlijk met elkaar vergeleken konden worden. Dat is het geval, ik ben er van overtuigd dat, gegeven het budget, de keuze op basis van de juiste feiten is genomen”. Het Leidse college heeft vandaag al een oordeel kunnen vellen over het besluit van Gedeputeerde Staten omdat zij voorinzage heeft gekregen in de stukken die daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Andere tracévarianten vallen af

Met de keuze voor ‘Zoeken naar Balans’ vallen de twee andere overgebleven varianten (‘Churchill Avenue’ en ‘N11-West’) af. Beide tracés zijn niet haalbaar gebleken, onder andere vanwege de kosten. Een toelichting op het kosten aspect en de andere argumenten is te vinden in de Nota voorkeursalternatief op de website van de provincie.

Extra inpassingambities voor tracé langs Stevenshof

Het college benadrukt in haar besluit dat de nieuwe weg zo goed mogelijk ingepast moet worden langs de Stevenshof. Daarom geeft Leiden inpassingambities mee aan de provincie en wil met de provincie samenwerken om tot een zo optimaal mogelijke inpassing van de Rijnlandroute te komen.

Inpassingsplan RijnlandRoute

Provinciale Staten spreekt zich op 27 juni uit over de tracékeuze. Een week later stelt zij het inpassingsplan vast. In de periode daarna ligt dit plan ter inzage. Meer informatie hierover volgt tegen die tijd.

Regionaal openbaar vervoer

“De laatste belangrijke punten uit het in 2010 gesloten beleidsakkoord van dit college op het gebied van OV-bereikbaarheid worden nu werkelijkheid. Allereerst komt er een flinke verbetering in de treinverbinding tussen Leiden en Utrecht, 4 ipv 2 treinen per uur. Verder komt er frequent hoogwaardig openbaar vervoer naar de kust via het Bio Science Park. En de binnenstad wordt goed bereikbaar met zeer frequent rijdende bussen”, zo laat wethouder Strijk weten.

Sinds het nieuwe provinciebestuur in april 2011 aankondigde de plannen voor de RijnGouwelijn te willen wijzigen, is Leiden hierover met de provincie in gesprek. Dit jaar nog worden de OV-investeringen voor Leiden vastgelegd. Dan wordt duidelijk wanneer de eerste nieuwe OV-verbindingen in gebruik genomen worden.

Financiële zekerheid voor nieuwe ontsluiting Bio Science Park en Ringweg Oost

Naast de nieuwe plannen van de provincie voor de Rijnlandroute en het openbaar vervoer zijn de met Leiden gemaakte afspraken over de financiering van de Ringweg Oost en de aanpak van de kruising bij de Plesmanlaan/Knoop Leiden-west (Project Ontsluiting Bio Science Park) opnieuw door de provincie bevestigd. De subsidie van de provincie voor beide projecten blijft overeind. Deze subsidie was eerder gekoppeld aan de plannen voor de RijnGouwelijn.

Meer informatie

Informatie over het nieuwe regionaal openbaar vervoersplan is te vinden op de website van de provincie Zuid Holland via www.zuidholland.nl/rijngouwelijn. Meer informatie over de tracékeuze van de RijnlandRoute is te vinden op www.zuidholland.nl/rijnlandroute.

Informatieavonden RijnlandRoute en alternatief RijnGouwelijn

Om de besluiten toe te lichten en vragen te beantwoorden organiseert de provincie twee aparte informatieavonden. Bewoners uit Leiden en de regio en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

- 22 mei: informatieavond over het openbaar vervoer in de regio

- 23 mei: een informatieavond over de RijnlandRoute.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Stadsgehoorzaal (Breestraat 60) en beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30). De bijeenkomsten zijn ook live via internet te volgen. Meer informatie hierover en over hoe u zich kunt aanmelden vindt, in de nieuwsberichten op www.leiden.nl/rijngouwelijn en www.leiden.nl/rijnlandroute.

 

http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/leiden-steunt-provincie-in-besluiten-rijnlandroute-en-regionaal-openbaarvervoersplan/