(Pers)Bericht

 

Holland RijnlandHolland Rijnland - 15 mei 2012

Mijlpaal voor RijnlandRoute en regionaal OV

’Historisch moment, onmisbaar voor de ontwikkeling van de regio’

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid- Holland heeft een besluit genomen rondom de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn. ‘Een historisch moment, het is nu aan de Raden, Algemeen Bestuur en Staten om de 1,5 miljard euro aan reserveringen de komende maanden te verzilveren’, aldus Henri Lenferink, voorzitter van de regio Holland Rijnland.

Variant ‘Zoeken naar Balans’ is aangewezen als het voorkeurstracé voor de Rijnlandroute. Daarnaast wordt voorgesteld de scope van de RijnGouwelijn te wijzigen en een Hoogwaardig Openbaar Vervoersnetwerk te realiseren. ‘Na vele onderzoeken en een gelijkwaardige vergelijking tussen de alternatieven is het geweldig dat we in deze financieel lastige tijd door middel van een zorgvuldig proces zijn gekomen tot een oplossing. Het Dagelijks Bestuur is uitermate verheugd dat alle partijen hun krachten bundelen om de regio zoveel beter bereikbaar te maken met het OV en over de weg’, aldus Leendert de Lange, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Holland Rijnland. “De jarenlange inzet van de regio om te investeren in een betere bereikbaarheid wordt hiermee bekroond. Dit is een enorme economische impuls voor de regio. Voor zowel inwoners als bedrijfsleven betekent dit de totstandkoming van de langgekoesterde wens om te komen tot een betere bereikbaarheid.”

Succesvolle samenwerking
De keuzes zijn het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de Provincie Zuid- Holland, de regiogemeenten van Holland Rijnland en het Rijk. Gezamenlijk is afgelopen jaren zorgvuldig onderzocht welke aanpassingen aan het wegennet en openbaar vervoer nodig zijn om de verkeersdoorstroming tussen Leiden en de kust te verbeteren. Samen met het Rijk en de provincie wordt in totaal circa 1,5 miljard euro gereserveerd om de regio nu, maar ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Zoeken naar Balans
De voorkeursvariant ‘Zoeken naar Balans’ (ZnB) omvat de oost-westverbinding tussen de A4 en de A44 Katwijk en de nieuwbouwlocatie Valkenburg, BioScience Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en ESA/ESTEC. ZnB is in vergelijking met het andere onderzochte tracé Churchill Avenue, het beste naar voren gekomen. Dit op basis van de toetsingscriteria: probleemoplossend vermogen, kosten, risico’s, milieueffecten, de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) en de ruimtelijke kwaliteit. In de uitvoeringsvariant van het voorkeursalternatief heeft de provincie 100 mln. extra ingezet voor extra inpassingsmaatregelen op diverse onderdelen van het tracé.

Regionaal Hoogwaardig Openbaar vervoer
Naast vervoer over de weg realiseert de regio, als alternatief voor de RijnGouwelijn, ook een regionaal hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer. Hierbij komt een buscorridor tussen Leiden Centraal en Katwijk / Noordwijk, is er sprake van een frequentietoename van de trein tussen Leiden en Utrecht, een lighttrein tussen Alphen aan den Rijn en Gouda en een breder OV pakket in de hele regio. Onder ‘hoogwaardig’ verstaan we hoogfrequent, comfortabel, met actuele reisinformatie aan de halte en in het voertuig, en uniforme uitstraling. Dit pakket is een belangrijke stap in realisatie van de onlangs vastgestelde OV-visie Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/news/mijlpaal-voor-rijnlandroute-en-regionaal-ov