(Pers)Bericht

 

Churchill Avenue - 27 juli 2011

TU Delft: Rijnlandroute via CA versterkt economie

Churchill Avenue gunstig voor economie blijkt uit Economische Effect Rapportage van tracés RijnlandRoute. Volgens het rapport van de TU Delft versterkt de route via de Churchill Avenue de economie langs het tracé: in Leiden, BioScience Park en Voorschoten.

Eerste uitkomsten Economische Effect Rapportage - vergelijking twee tracés van de Rijnland Route
‘Zoeken naar Balans’ versus de ‘Churchill Avenue’

Rapport in opdracht van:

Team Churchill Avenue, Werkgroep Economie, juli 2011

Uitgevoerd door Faculteit Bouwkunde, Afdeling Urbanism, TU Delft:

Dr. Scient. Akkelies van Nes, specialist Space Syntax (A.vanNes@tudelft.nl);
Ir. Egbert Stolk, stedebouwkundige (E.H.Stolk@tudelft.nl)
Ir. Alex Wandl, GIS expert (A.Wandl@tudelft.nl)
Onder supervisie van Prof. Vincent Nadin (V.Nadin@tudelft.nl)

Contactpersonen Team Churchill Avenue, Werkgroep Economie:
drs. Rob van Engelenburg (Engelenburg.voorschoten@planet.nl)
drs. Joost Elbers (Joost.Elbers@tiscali.nl)

4. Conclusies

Dit rapport is het resultaat van een eerste verkenning naar de effecten op de potentie voor economische vitaliteit van de twee tracés voor de Rijnlandroute met behulp van een Space Syntax analyse. Met de analyse van het Zoeken naar Balans (ZnB) tracé en het Churchill Avenue (CA) tracé is een eerste stap gezet naar een Economische Effect Rapportage (EER). Hierbij zijn de effecten van de twee tracés op de potentiële economische vitaliteit van het omliggende stedelijke gebied op verschillende schaalniveaus in beeld gebracht. Deze EER vult hiermee een omissie op in het afwegingskader voor de besluitvorming rondom de Rijnlandroute.

Uit deze verkenning kan geconcludeerd worden dat er op basis van de Space Syntax analyse duidelijke verschillen te constateren zijn in de EER van de beide tracés wat betreft economische effecten, vitaliteit, centrumfunctie en potentie voor de (re)vitalisering van bestaand stedelijk gebied van Leiden en Voorschoten.

ZnB – biedt weinig economische potentie langs en op deze route en verzwakt in Leiden en Voorschoten de economische potenties van het bestaand stedelijk gebied. De potenties die het tracé wel biedt zijn beperkt tot de kruispunten met A44 en A4. De route biedt daar kansen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld megamalls.

CA – biedt economische potenties zowel langs de route als bij het Bio Science Park, Voorschoten centrum, Leiden centrum en de regio Rijnland als geheel. Het tracé geeft veel potentie voor de (re)vitalisering voor bestaand stedelijk gebied. Daarnaast zijn er minder planologische restricties rondom het CA tracé waardoor de economische potenties eerder kunnen worden waargemaakt.

 

>> Lees hier het rapport in pdf formaat