Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Milieueffectrapport Rijnlandroute ter inzage

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 24 februari 2010 ingestemd met het MER (eerste fase) RijnlandRoute. Momenteel heeft Provinciale Staten het milieueffectrapport (MER) eerste fase RijnlandRoute ter inzage gelegd. Als u vindt dat het rapport onjuistheden bevat of niet aan de wettelijke regels voldoet, kunt u tot 26 april uw zienswijze indienen bij Provinciale Staten. Daarnaast attenderen we u graag op de inloopavond die de provincie Zuid Holland organiseert. U kunt zich hier laten informeren over het MER (eerste fase).

Inloopavond
De provincie Zuid-Holland organiseert een openbare inloopavond over het MER (eerste fase) op:
23 maart 2010, tussen 20.00-21.30 uur in Holiday Inn, Haagse Schouw 10 te Leiden.

Stukken ter inzage
Het MER (eerste fase) en de overige relevante stukken liggen van 15 maart 2010 tot en met 26 april 2010 op werkdagen ter inzage bij de gemeente Voorschoten, 8.30 - 12.30 uur, Leidseweg 25, telefoon: (071) 560 06 44. In deze periode kunt u uw zienswijzen op het MER (eerste fase) indienen.

Zienswijzen indienen
Iedereen kan tot en met 26 april 2010 schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het MER (eerste fase) naar voren brengen. Ook kunt u aangeven wat in de aanvullende richtlijnen moet staan voor de MER (tweede fase). Deze richtlijnen moeten nog opgesteld worden.

Dien uw schriftelijke zienswijze in bij:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Vermeld daarbij het volgende kenmerk: PZH-2009-138609755.

Neem voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen contact op met:
De heer ir. A.W.H. van der Heijden.
Telefoonnummer: (070) 441 72 17.
Let op: u kunt alleen zienswijzen op het MER (eerste fase) indienen, als u van mening bent dat het MER niet voldoet aan de wettelijke regels, mede gelet op de eerder gegeven richtlijnen, of op onjuistheden die het rapport bevat.

Meer informatie
Afdeling Projecten en Programma’s, mevrouw drs. C.M. van der Ent, telefoon: (070) 441 75 57.
Afdeling Vergunningen, de heer ir. A.W.H. van der Heijden, telefoon: (070) 441 72 17.

Relevante links:
Voor meer informatie over het rapport MER 1e fase
http://www.zuid-holland.nl/1e_fase_mer_hoofdrapp_voor_site_nw.pdf
http://www.zuid-holland.nl/1e_fase_mer_bijlagenboek_voor_site_nw.pdf
http://www.zuid-holland.nl/1e_fase_mer_de_studie_in_beeld.pdf