Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

2 juni 2009 - Vrienden van Vlietland

Bedrijventerrein Oostvlietpolder niet langer nodig

Leiden geeft poldervrienden na elf jaar gelijk

Nu de gemeente Leiden de Oostvlietpolder heeft aangewezen als mogelijke locatie voor de komst van een asielzoekerscentrum is duidelijk dat ook de gemeente Leiden een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder niet langer nodig vindt.

Sinds 1998 beweert de gemeente Leiden dat de economie van de Leidse regio tot stilstand komt als er geen bedrijventerrein komt in de Oostvlietpolder. Ruim 11 jaar lang heeft de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) geprobeerd de komst van dat bedrijventerrein in Leidens laatste agrarische polder tegen te houden. In die 11 jaar zijn er verschillende bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd en steeds kwam de gemeente Leiden met het verhaal dat men in de startblokken stond om het uiterst noodzakelijke bedrijventerrein aan te leggen. Zodra de beroepsprocedures waren afgerond zou meteen de eerste schop de grond in gaan om de grond voor het bedrijventerrein (oorspronkelijk 40 hectare) bouwrijp te maken.

In november 2008 verloor de VVO de laatste beroepsprocedure en kon de gemeente Leiden eindelijk beginnen met de aanleg van dat zo vurig gewenste bedrijventerrein.

En wat blijkt nu? Volgens een recente brief van de gemeente Leiden aan de omwonenden is een tijdelijk gebruik van maximaal vijf jaar van een deel van de polder als asielzoekerscentrum mogelijk, omdat er nog geen concreet uitvoeringsplan is en nog geen gedetailleerde planning welke bedrijven zich waar gaan vestigen.

Het asielzoekerscentrum wordt ongeveer 8 hectare groot en komt midden op het bedrijventerrein te liggen, dat in totaal 29 hectare groot moet worden. Dat wil zeggen dat bijna 30% van het bedrijventerrein in beslag wordt genomen door het asielzoekerscentrum. Het is vrijwel ondoenlijk om daar een bedrijventerrein ‘omheen te vlechten’.

Als de Oostvlietpolder nu de enige geschikte plek was voor de aanleg van een asielzoekerscentrum, dan zou de keuze nog enigszins verklaarbaar zijn. De gemeente Leiden heeft nog drie alternatieve locaties aangewezen. In vergelijking met de andere drie mogelijke locaties blijkt pas goed hoe ongeschikt de Oostvlietpolder eigenlijk is. De Oostvlietpolder bestaat uit weiland met volkstuinen en moet dus eerst bouwrijp gemaakt worden. De Oostvlietpolder kent geen ontsluitingswegen. De afstand van de Oostvlietpolder naar het centrum van Leiden is nog groter dan de afstand van het vroegere asielzoekerscentrum in Roomburg, waarvoor een extra buslijn nodig was om de bewoners uit hun isolement te halen. Het asielzoekerscentrum komt direct aan de binnenkort verbrede rijksweg A4 te liggen en vanaf 2014 ook aan de Rijnlandroute.

Door de Oostvlietpolder voor te stellen als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum, geeft de gemeente Leiden in feite toe dat alle eerdere beweringen over de noodzaak van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder in feite onjuist of in ieder geval achterhaald zijn.

Het bedrijventerrein kan blijkbaar zonder al te grote gevolgen voor de Leidse economie voor minimaal vijf jaar uitgesteld worden en van uitstel komt in dit geval vrijwel zeker afstel. De beroepsbevolking in Leiden krimpt nu al en die krimp zet de komende jaren versterkt door. In de landelijke politiek is een duidelijke kentering te zien ten aanzien van de aanleg van bedrijventerreinen. In plaats te kiezen voor steeds weer nieuwe bedrijventerreinen, kiest de landelijke politiek nu voluit voor het opknappen van bestaande bedrijventerreinen. Een zelfde kentering is zichtbaar onder projectontwikkelaars die steeds minder trek hebben in de aanleg van weer een nieuw en moeilijk te vullen bedrijventerrein. Ook zij investeren liever in het renoveren van bestaande terreinen.


VERENIGING VRIENDEN OOSTVLIETPOLDER
Secretariaat: H. Pieters
Spieghelstraat 35, 2332 BC Leiden
telefoon: (071) 7850697
email: vereniging@vriendenoostvlietpolder.nl
internet: http://www.vriendenoostvlietpolder.nl
postbank: 9349185
kamer van koophandel Rijnland 28096450