Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Van :

Extra investeringen in bereikbaarheid Zuid-Holland

Afspraken met ministers Eurlings en Cramer
In het najaarsoverleg met de ministers Eurlings en Cramer heeft de provincie afspraken gemaakt over de financiering van doorstromingsmaatregelen op de N11 en A12 en op een aantal buscorridors met Schiphol. Daarnaast zijn in het overleg afspraken gemaakt over de Integrale Aanpak Holland Rijnland, waar o.a. de RijnlandRoute onderdeel van uitmaakt. Tenslotte is de afspraak over de 100 miljoen euro voor de parallelle structuur van de A12 bij Gouda nu definitief. “De resultaten van het overleg zie ik als een stap richting een duurzame bereikbaarheid van Zuid-Holland”, aldus Asje van Dijk, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zud-Holland. “Nu de (infrastructuur)projecten in de As Leiden-Katwijk de status van Randstad Urgent hebben, ga ik er vanuit dat we in het voorjaar van 2009 hierover afspraken kunnen maken, die dan in het najaar van 2009 definitief kunnen worden.”

Doorstromingsmaatregelen buscorridors
Zowel op de buscorridors vanuit de Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer als vanuit Alphen a/d Rijn naar Schiphol investeren Rijk en provincie ruim 61 miljoen euro in een pakket van doorstromingsmaatregelen. De provincie neemt hiervoor 30 miljoen euro voor haar rekening. Het gaat daarbij om maatregelen zoals vrije busbanen of betere afstemming van verkeerslichten. De busverbinding tussen Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer en Schiphol krijgt een aansluiting op de Zuidtangent.

Optimaliseren driehoek N11-A12-A4
Verschillende wegvakken van de N 11, A12 en A4 komen voor in de filetop 50. Om met name het verkeer vanuit het oosten beter te laten doorstromen en de weggebruiker een meer betrouwbare reistijd te bieden, zijn maatregelen nodig op de route N11 en A12. Het gaat ondermeer om de aansluiting tussen A12 en N11 bij Bodegraven, de aansluiting N11 bij Zoeterwoude en de aansluiting met de N470 bij Zoetermeer. Het Rijk investeert 11 miljoen euro.

Integrale Aanpak Holland Rijnland
Door verschillende ministeries, de provincie en de regio Holland Rijnland is gekeken naar de ontwikkelingen in de regio Holland Rijnland, ook wel bekend als de As Leiden-Katwijk. Hieruit blijkt de noodzaak van de projecten Valkenburg, RijnGouwelijn, Rijnlandroute, Greenport, BioScience en de verbeteringen aan de A4 en A44/N44 voor de economische ontwikkeling van de regio. Deze Integrale Aanpak Holland Rijnland heeft de status RandstadUrgent gekregen. In het overleg met de ministers bleek dat, naast de gemeenten en de provincie, ook het Rijk bereid is mee te investeren. Daarmee is een belangrijke stap vooruit gezet in dit gezamenlijke project van Rijk en regio. Volgend najaar 2009 worden de financiële afspraken gemaakt.

A12 Gouda
Het Rijk heeft definitief toegezegd dat het 100 miljoen euro meebetaald aan de Parallelstructuur A12 tussen Gouda en Zevenhuizen. Al in het voorjaarsoverleg bereikte Rijk en provincie hierover een akkoord. Essentie is de aanleg van regionale wegen parallel aan de A12 die het verkeer vanuit Den Haag richting Gouda vóór het knooppunt Gouwe en het aquaduct via een nieuwe brug over de Gouwe naar Gouda leidt. Dit geldt ook voor de tegenrichting. Het doel van de maatregel is de doorstroming bij het aquaduct te verbeteren door de zwaarste weefbewegingen uit het knooppunt bij het Gouwe aquaduct te halen. De totale kosten worden ingeschat op € 200 miljoen, waarvan het Rijk maximaal 100 miljoen bijdraagt.

MIRT-overleg
Elk half jaar overleggen de regio's met de ministers Eurlings en Cramer over de financiering projecten. Dit is het zogenaamde MIRT-overleg, het overleg ter voorbereiding op het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het gaat daarbij om investeringen in weg- en spoorinfrastructuur, openbaar vervoer en vaarwegen.