Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Ontwerp: Zesde partiŽle herziening streekplan Zuid-Holland West 2003, As Leiden Katwijk

Op 15 april 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerp van de Zesde partiŽle herziening van het streekplan Zuid-Holland West 2003, As Leiden Katwijk en de daarbij behorende planMER vastgesteld. Door middel van deze herziening wordt voorgesteld ten aanzien van de RijnGouwelijn West, de Rijnlandroute en het transformatiegebied Valkenburg, de plankaart en de hierop betrekkende tekstpassages, te actualiseren.

Ter inzagelegging ex artikel 4 A lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
U kunt het ontwerp van de herziening met de daarbij behorende planMER van 3 juni 2008 tot en met 15 juli 2008 inzien op werkdagen van half 9 tot half 1 in het informatiecentrum van de gemeente Voorschoten. Ook is het ontwerp in te zien bij de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar en bij het Klantencentrum Informatiediensten (bibliotheek) van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, telefoonnummer (070) 4417 790. Het ontwerp staat ook op de website van de provincie: www.zuid-holland.nl.

Indienen van zienswijzen
Volgens artikel 4a, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan iedereen gedurende de bovengenoemde termijn schriftelijk zijn/haar zienswijze tegen het ontwerp van de herziening en de planMER indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (kamer A088). Diegenen die dat wensen, kunnen op dinsdagochtend 17 juni 2008 tussen 9.00 en 13.00 uur in het provinciehuis mondeling hun zienswijze indienen. U moet zich hiervoor uiterlijk 12 juni 2008 hebben opgegeven via telefoonnummer (070) 4416 174.

Gedachtewisseling
Provinciale Staten zullen belangstellenden en diegenen die tijdig hun zienswijzen hebben ingediend, te zijner tijd in de gelegenheid stellen om hun standpunt mondeling toe te lichten tijdens een gedachtewisseling. Hierover wordt nadere informatie gepubliceerd.

Vaststelling en beroep
Na het beantwoorden van de ingediende zienswijzen en het verwerken van de uitkomsten in het ontwerp en de planMER zal de herziening naar verwachting op 10 december 2008 door Provinciale Staten worden vastgesteld. Tegen de in de herziening aangegeven wijzigingen van het streekplan Zuid-Holland West 2003 kan geen beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangezien er hier geen sprake is van een concrete beleidsbeslissing.

Meer informatie:
Provincie Zuid-Holland, mevrouw A. Kerklaan, telefoonnummer (070) 441 6174