Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Milieudefensie dringt aan op afzien van de Rijnlandroute

PERSBERICHT

De provincie Zuid-Holland heeft plannen om ten zuiden van Leiden een nieuwe vierbaansweg aan te leggen. Deze weg, die een verbinding maakt tussen de A4 en de A44, zou een aantal knelpunten moeten oplossen. De geplande Rijnlandroute is dwars door de Oostvlietpolder, Voorschoten en de Stevenshofpolder geprojecteerd. De weg zou hierbij op een paar honderd meter van een woonwijk met veel jonge kinderen komen te liggen. Een kostbaar project met duidelijk veel nadelen voor mens en milieu.

Bij de argumentering voor deze Rijnlandroute baseren de provincie en de gemeente Leiden zich op een tweetal rapporten. Deze rapporten zijn echter duidelijk onder de maat. Reden genoeg voor de gemeente Voorschoten om deze rapporten nog eens onafhankelijk te laten onderzoeken door TNO.

Het deze week verschenen rapport van TNO laat over de kwaliteit van de provinciale rapporten geen misverstand bestaan en verwijst deze naar de prullenbak. Volgens TNO spreken de cijfers in de rapporten elkaar tegen, is de gevolgde werkwijze onduidelijk, en ontbreken belangrijke aspecten. Zo wordt er niets gemeld over emissies en nauwelijks over de geluidshinder. Op basis van dit materiaal is het onverantwoord om een dergelijk groot besluit te nemen.

Saillant is de conclusie van TNO dat alle door de provincie aangedragen opties en tracé's feitelijk een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie betekenen.

Milieudefensie is dan ook fel tegen de aanleg van deze kostbare weg (minimaal 500 mln euro), die veel schade toebrengt aan mens en natuur, en waarvoor geen goede argumenten kunnen worden opgevoerd. Zij dringt er sterk op aan om eerst alle opties om de huidige knelpunten op te lossen goed en onafhankelijk in kaart te laten brengen, en daarna pas een besluit te nemen over de te kiezen richting. Bij deze opties zouden vooral ook maatregelen ter verbetering van het openbaar vervoer moeten worden meegenomen, al dan niet in combinatie met het door anderen bepleite opwaarderen van de huidige infrastructuur. Milieudefensie is van mening dat de voorgenomen milieu-effect-rapportage al deze opties dient te omvatten, inclusief de zogenaamde nulvariant ('niets doen') en dat dit onderzoek niet beperkt blijft tot een paar varianten van asfaltleggen.

De gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek kunnen dit rapport van TNO niet zomaar naast zich neerleggen. Milieudefensie hoopt dat dit zal bijdragen tot een zorgvuldiger besluitvorming, dat recht doet aan mens en milieu.

Voor meer informatie: Milieudefensie Leiden en omstreken, contactpersoon Jan Willem van Leenhoff, telefoon: 071-5232596, e-mail: leiden@milieudefensie.nl