In de media

 

Het Krantje Online - 18 februari 2015

Gemeente in beroep tegen Rijnlandroute

Door -

Leidschendam-Voorburg - De gemeente Leidschendam-Voorburg wil dat de plannen voor de Rijnlandroute en de verbreding van de A4 alsnog worden aangepast. Rijk en provincie hebben in het voortraject niet gehandeld naar de geest van de Crisis- en Herstelwet; er is geen overleg geweest zoals de wetgever heeft bedoeld.

Het college van B&W stelt dan ook beroep in bij de Raad van State tegen het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute en de tracébesluiten Rijnlandroute – A4 en Verbreding A4 tussen Vlietland en de N14.

Aansluiting onder weg door

De gemeente pleit al sinds het begin van de planvorming voor een aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 onder de weg door. Volgens de huidige plannen gebeurt dat met een dubbele fly-over over de rijksweg heen.

Deze torenhoge wegconstructie vormt een bedreiging voor recreatiegebied Vlietland en een ernstige aantasting van het waardevolle groene open weidegebied aan de rand van het nationale landschap het Groene Hart.

Daarnaast worden er te weinig maatregelen getroffen om de negatieve gevolgen van de verbreding van de A4 op het vlak van geluid, landschappelijke inpassing en barrièrewerking voor flora en fauna tegen te gaan.

Afscherming

De Rijnlandroute moet er komen en de A4 moet worden verbreed, vindt Leidschendam-Voorburg. Dat is beter voor de regionale bereikbaarheid en goed voor het internationale vestigingsklimaat in dit deel van de Randstad.

De weg moet dan wel met respect voor de natuur, de vele recreanten en het unieke landschap zijn ingepast, met een aansluiting onder de weg door, inclusief afschermende voorzieningen en de toegezegde provinciale geluidafscherming ter hoogte van Vlietland.

Ter verbetering van de recreatiefunctie in het gebied is het van belang dat die landschappelijk goed ingepaste geluidwerende voorzieningen er komen.

Woonwijk

De verbreding van de A4 heeft vooral negatieve gevolgen voor de woonwijk Leidschendam-Zuid, die nu al te lijden heeft van de geluidproductie van het verkeer op de rijksweg. Het Rijk neemt volgens de gemeente onvoldoende geluidbeperkende maatregelen ter bescherming van bewoners van Leidschendam-Zuid.

 

http://www.hetkrantje-online.nl/lees/41678/beroep-gemeente-tegen-rijnlandroute