In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 30 juni 2014

Pijnpuntjes tracé Rijnlandroute

Door Dick van der Plas

Transferium, OV en fietsroute ontbreken nog

katwijk - De toon is positief. 'Wij zijn verheugd dat de Rijnlandroute er gaat komen!' Maar de gemeente Katwijk heeft ook nog een paar appeltjes te schillen met de opstellers van het ontwerp-tracébesluit voor de nieuwe Oost-Westverbinding tussen de Duin- en Bollenstreek via Leiden naar de A4.

Na een eerder ingediende zienswijze heeft de kustplaats geconstateerd dat de provincie een aantal eisen die zij aan de inpassing van de weg stelt, niet heeft gehonoreerd. Sterker nog, op een aantal punten is zelfs sprake van een verslechtering ten opzichte van een eerder concept.

Bezwaren

De belangrijkste bezwaren van Katwijk gaan over het geluid, het vastlassen van de beweegbare bruggen en de voorzieningen voor het openbaar vervoer. De bestaande brug over de Oude Rijn veroorzaakt ernstige geluidhinder door een klapperend bovendek; maatregelen daartegen heeft de gemeente in het ontwerpbesluit niet kunnen vinden. Ook wordt aandacht gevraagd voor de geluidsbelasting van woningen aan de Voorschoterweg en de plaatsing van een geluidsscherm ter hoogte van het Valkenburgsemeer en het Smalspoormuseum.

Het beweegbaar houden van de bruggen over de Oude Rijn noemt Katwijk belangrijk voor lokale bedrijven als Oostingh Staalbouw, Haasnoot Bruggen, ESA-Estec, grotere binnenvaartschepen en het recreatief vaarverkeer.

Verder wil de kustplaats graag een recreatieve fietsroute van het Groene Hart naar de kust ter hoogte van Maaldrift zien en wil ze rekening houden met de inpassing van de hoogwaardige busverbinding Leiden-Katwijk-Noordwijk. Bovendien vraagt de gemeente zich af waar en hoe het transferium naast de A44 in de plannen terugkomt. Het overstappunt voor busreizigers en automobilisten moet van de huidige plek verdwijnen.

De bezwaren worden eerst nog met de gemeenteraad besproken.