In de media

 

SLSleutelstad - 04 juni 2012

Regio tekent voor Churchill Avenue

Door Chris de Waard

regio - De voltallige gemeenteraden en colleges van Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg hebben vanavond in Wassenaar een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin Provinciale Staten worden opgeroepen om niet te kiezen voor het RijnlandRoutetracé 'Zoeken naar Balans'. Raadsleden van verschillende partijen uit de vier gemeenten verwoordden namens hun hele raad het lokale standpunt. Vervolgens werd de verklaring getekend. Die wordt aanstaande woensdag aangeboden aan VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt.

Burgemeester Staatsen van Voorschoten vindt het ZnB-tracé net als zijn collega's uit de regio onacceptabel. Hij wijst erop dat de unieke gezamenlijke verklaring vanavond is getekend namens bijna 150.000 inwoners van vier grondgebiedgemeenten: "Meer dan er in Leiden wonen dus". In Leiden koos een raadsmeerderheid eind vorige week voor het ZnB-tracé.

PvdA-fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg sprak namens de hele raad van Voorschoten zijn zorgen uit over het tracé: "Voorschoten wordt doormidden gescheurd door een ongezond verkeersriool, alle sportvelden moeten verdwijnen en het is een enorme aantasting van de laatste groene corridor tussen de kust en het Groene Hart", zo vertaalde Middelburg de Voorschotense gevoelens. Hij stelt bovendien dat het tracé Zoeken naar Balans (ZnB) juist duurder is dan de Churchill Avenue (CA) als je alle toekomstige aanpassingen meerekent die aan het Leidse wegenverkeersnet gedaan moeten worden als voor ZnB wordt gekozen. Het Leidse nee tegen de CA ziet de Voorschotense raad als een keuze die louter door politieke motivering is ingegeven, niet op basis van de inhoud. Middelburg: "Het is een desastreuze keuze".

VVD-fractievoorzitter Anouk van Eekelen uit Wassenaar sloot zich daar van harte bij aan: "Wassenaar kiest voor de groenste oplossing". Vanuit Zoeterwoude klonk een soortgelijk geluid. CDA-raadslid Jan Gharmann waarschuwde namens de hele gemeente Zoeterwoude dat de mooiste polder van het dorp naar de filistijnen gaat als het ZnB-tracé doorgedrukt wordt. Leidschendam-Voorburg maakt zich zorgen om de doorontwikkeling van het recreatiegebied Vlietland als daar de snelweg op 80 meter afstand wordt aangelegd, zo verklaarde VVD-raadslid Frouwke de Boer namens de hele raad van die gemeente.

http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/06/regio-tekent-voor-churchill-avenue

 

VERKLARING

Van de vier gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude Wij, de vier raden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, hebben kennis genomen van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 mei 2012 om de variant Zoeken naar Balans Optimaal als voorkeursalternatief RijnlandRoute voor te stellen aan Provinciale Staten. Op 1 juni 2012 heeft de hoorzitting plaatsgevonden voor de provinciale Statencommissie Verkeer en Milieu. Op 27 juni 2012 zullen Provinciale Staten besluiten over het voorstel van Gedeputeerde Staten. De vier raden hechten eraan om onderstaande gezamenlijke verklaring af te leggen als reactie op het besluit van Gedeputeerde Staten.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat Churchill Avenue de beste oplossing is, blijft Churchill Avenue het tracé dat onze voorkeur heeft.

In onze brief van 11 mei j.l. hebben wij een klemmend beroep gedaan op Gedeputeerde Staten om leefbaarheid, natuur, landschap, welzijn en oplossend vermogen voor de Leidse verkeersproblematiek belangrijk gewicht te geven bij de tracékeuze van de RijnlandRoute. De door Gedeputeerde Staten nu gemaakte keuze wordt naar onze mening onvoldoende gedragen. Onvoldoende op de aspecten draagvlak, transparant besluitvormingsproces en éénduidige onderzoeksresultaten, aspecten die naar eigen zeggen van Gedeputeerde De Bondt belangrijk zijn; onvoldoende wat betreft inhoudelijke argumentatie die de provincie hanteert voor de keuze voor de variant Zoeken naar Balans Optimaal.

Draagvlak: de grondgebiedgemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude blijven ervan overtuigd dat Churchill Avenue de beste oplossing is, evenals Team Churchill Avenue en bewonersorganisaties.

Goed en transparant proces: het traject in 2011 en 2012 verliep redelijk transparant tot de laatste maanden voor de bekendmaking van de Zoeken-naar-Balans-Optimaalvariant. De grote tijdsdruk zorgde ervoor dat stukken nog op het laatste moment werden aangepast of beschikbaar gesteld (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA), Quick-scan Regionaal Economische Effectenstudie RijnlandRoute (REES-studie), Nota Voorkeursalternatief (NVA). Sommige stukken zijn niet beschikbaar gesteld (kostenramingen, onderbouwing ruimtelijke kwaliteit). Dit ging ten koste van transparantie en zorgvuldigheid.

Eénduidige onderzoeksresultaten: er is goed samengewerkt met Team Churchill Avenue tot ook de laatste maanden voor bekendmaking. Team Churchill Avenue verschilt van mening met de provincie over een aantal essentiële punten en beoordelingen van Churchill Avenue. Dat zijn de kostenramingen Churchill Avenue, de robuustheid /doorstroming van het verkeer bij Churchill Avenue en de toekomstvastheid van Churchill Avenue.

 De provinciale inhoudelijke hoofdargumenten in het kort voor Zoeken naar Balans zijn betere doorstroming en bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland, toekomstvastheid in 2030, de mogelijkheid om te optimaliseren binnen het beschikbare budget, meer maatschappelijke baten, vergunbaarheid en betere verdeling oost-westverkeer. De provincie verwacht de nadelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit met inpassingsmaatregelen en mitigerende maatregelen te kunnen verkleinen.

De argumenten betere doorstroming, bereikbaarheid en toekomstvastheid vinden de gemeenten en Team Churchill Avenue geen terechte conclusie op grond van de onderzoeken.

Het argument van optimalisering binnen het beschikbare budget is niet terecht: er wordt namelijk ook voor verkeerskundige maatregelen een beroep gedaan op het provinciale budget dat is vrijgemaakt voor ruimtelijke inpassingen (volledige Knoop Maaldrift, ongelijkvloerse kruising N441). Ook is niet duidelijk of rekening is gehouden met de financiering voor de busbanen in het HOV-netwerk ten gunste van de RijnlandRoute. Bovendien is er verschil van mening over de kostenramingen tussen provincie en Team Churchill Avenue.

 Meer maatschappelijke baten worden afgeleid uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA), een rapportage waarin de grote voordelen van Churchill Avenue voor natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit geheel niet omgeslagen zijn in Euro en daardoor evenmin verwerkt in het eindoordeel.

Vergunbaarheid: Churchill Avenue is een innovatieve oplossing die ook een innovatieve benadering vraagt in het belang van een duurzame oplossing.

 Betere verdeling oost-westverkeer is geen juiste conclusie. De oostwest-relatie met Alphen aan de Rijn en achterland ondervindt nauwelijks enig voordeel en de verkeersproblematiek in Leiden wordt niet verlicht door Zoeken naar Balans Optimaal, zoals nu gepresenteerd.

Wij hebben waardering voor de provinciale inspanningen om voor de regio HollandRijnland een zo groot mogelijk budget voor de RijnlandRoute voor elkaar te krijgen. De keuze voor Zoeken naar Balans Optimaal kunnen wij echter niet ondersteunen. Wij zijn van mening:

dat het verkeersoplossend vermogen van beide alternatieven groot is, ook in 2030 en verder;

dat de economische effecten van beide alternatieven positief zijn en niet veel verschillen qua omvang, wel in de locaties waar die effecten optreden;

dat Churchill Avenue veel milieuvriendelijker is. In de overvolle Randstad met schaars groen telt dit argument heel erg zwaar, ook als de Churchill Avenue duurder is;

qua kosten zijn wij er van overtuigd dat Zoeken naar Balans uiteindelijk de duurste oplossing zal blijken te zijn, omdat voor Leiden nauwelijks iets wordt opgelost. Om het verkeerssysteem in Leiden ook in de toekomst te laten functioneren zullen omvangrijke en dure maatregelen nodig zijn. Omdat over de provinciale kostenramingen verschil van mening is, vinden we het wenselijk dat hiernaar verder onderzoek wordt gedaan om de verschillen in kostenramingen weg te nemen.

Wij doen een beroep op Provinciale Staten om onze argumenten ter harte te nemen bij hun besluitvorming en waarde te hechten aan deze gezamenlijke verklaring van de raden van vier grondgebiedgemeenten dat Churchill Avenue de beste keuze is als RijnlandRoutetracé.

De gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, Wassenaar, 4 juni 2012