In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 30 augustus 2011

Voorschoten wil Oostvlietpolder groen houden

Door -

voorschoten - Voorschoten dringt er bij de gemeente Leiden op aan om de Oostvlietpolder open en groen te houden. Het college van b&w schrijft dit in een officiële reactie op de 'Structuurvisie Leiden 2025', waarin onder meer het toekomstbeeld van de Oostvlietpolder is opgenomen. Leiden wil de mogelijkheid openhouden om toekomstige ontwikkelingen in de polder mogelijk te maken.

De gemeente Voorschoten voert twee argumenten aan om de Oostvlietpolder te houden zoals het is: open en groen. De Leidse polder sluit aan op het Duin, Horst & Weide gebied en is aangewezen als rijksbufferzone. Dit houdt in dat is vastgelegd dat het landschap beschermd moet worden tegen verdergaande verrommeling. Ook staat in de Structuurvisie Leiden een tracé getekend voor de RijnlandRoute. 'Dit zou een nieuwe doorsnijding van het gebied betekenen,' schrijft het college.

Burgemeester en wethouders van Voorschoten wijzen Leiden er op dat zowel Holland Rijnland als het college van Leiden zelf al eerder heeft aangegeven dat de Churchill Avenue de voorkeur heeft boven een ander tracé voor de oost-westverbinding, mits de Churchill Avenue qua kosten, verkeersafwikkeling en milieueffecten vergelijkbaar is met de variant Zoeken naar Balans.