(Pers)Bericht

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 14 januari 2015

Mededeling PIP en tracébesluiten A4 en A44

Bekendmaking besluiten RijnlandRoute: provinciaal inpassingsplan & tracébesluiten A4 en A44, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

TracésGedeputeerde staten van Zuid-Holland en de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, maken de besluiten voor de aanleg van de RijnlandRoute bekend. Het gaat om het provinciaal inpassingsplan en de tracébesluiten A4 en A44, inclusief het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai. De besluiten liggen van 14 januari tot en met 25 februari 2015 ter inzage.

De RijnlandRoute wordt een  deels  nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Met de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan en de tracébesluiten wordt de RijnlandRoute planologisch mogelijk gemaakt.

De procedure

Voor aanpassingen aan een rijksweg moet op basis van de Tracéwet en de Algemene wet bestuurs-recht een wettelijke procedure worden doorlopen. Op het vaststellen van een provinciaal inpassings-plan en hogere grenswaarden zijn behalve de Algemene wet bestuursrecht de Wet ruimtelijke ordening en de Wet geluidhinder van toepassing. Onderdeel van deze procedures is dat u uw zienswijze hebt kunnen indienen op de ontwerpbesluiten.

Het provinciaal inpassingsplan

Het provinciaal inpassingsplan heeft betrekking op de provinciale weggedeelten van het tracé: de Ir. G. Tjalmaweg (N206) bij Katwijk, de nieuwe verbindingsweg tussen de A44 en de A4 en het Lammen-schansplein en de omgeving bij Leiden.

Provinciale staten hebben het provinciaal inpassingsplan op 10 december 2014 vastgesteld. Daarbij zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan aangebracht als gevolg van ontwerpopti-malisaties, de verdere uitwerking van mitigerende (effectverminderende) en compenserende maatregelen en de zienswijzen. In de Nota van Wijzigingen vindt u een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen en optimalisaties. Deze nota is als bijlage opgenomen bij de toelichting van het inpas-singsplan.

Hogere grenswaarden

Uit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting als gevolg van de RijnlandRoute voor 148 woningen hoger zal zijn dan de vastgestelde voorkeursgrenswaarde in de Wet geluidhinder. Gedeputeerde staten hebben op 10 december 2014 voor deze woningen hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden is voor 60 extra woningen een hogere grenswaarde vastgesteld. Voor 35 woningen is, in afwijking van het ontwerpbesluit, geen hogere grenswaarde vastgesteld, omdat alsnog aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde blijkt te worden voldaan. De betreffende bewoners zijn geïnformeerd.

De hogere grenswaarden hebben voor een deel betrekking op wegen waarvoor burgemeester en Wethouders van de gemeenten Leiden en Katwijk bevoegd zijn. Provinciale staten hebben met toepassing van artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening bepaald dat gedeputeerde staten bevoegd zijn om deze hogere grenswaarden vast te stellen in de provinciale coördinatie-regeling.

De tracébesluiten

Tracébesluit A4

Het tracébesluit A4 voorziet in de verlenging van de huidige parallelbanen van de A4 vanaf de aansluiting Zoeterwoude-Dorp naar het nieuwe knooppunt Hofvliet. Iedere parallelbaan heeft twee rijstroken. De bestaande (hoofd)rijbanen van drie rijstroken worden omgebouwd naar twee rijstroken. Er wordt in iedere richting dus één rijstrook aan de A4 op dit deel toegevoegd. Het ontwerptracé-besluit A4 voorziet tevens in de realisatie van het nieuwe knooppunt Hofvliet. Dit knooppunt verbindt de A4 met de nieuw aan te leggen provinciale verbindingsweg tussen de A44 en de A4.

Tracébesluit A44

Het tracébesluit A44 voorziet in de verbreding van de A44 naar 2x4 rijstroken tussen de aansluiting Leiden-West en een nieuw te realiseren knooppunt Ommedijk nabij Maaldrift. Dit nieuw te realiseren knooppunt verbindt de A4 met de nieuw aan te leggen provinciale verbindingsweg tussen de A44 en A4. In de tracébesluiten staat in detail omschreven welke maatregelen verder worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld voor natuur en landschap of op het gebied van geluid.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerptracébesluiten

In het voorjaar hebben de ontwerptracébesluiten A4 en A44 RijnlandRoute ter inzage gelegen. Betrokken overheden, omwonenden en anderen konden daarop hun zienswijze indienen. Een aantal zienswijzen gaf aanleiding om de tracébesluiten aan te passen. Daarnaast is bij de vaststelling van de tracébesluiten een aantal optimalisaties doorgevoerd. In de Nota van Wijzigingen vindt u een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen en optimalisaties.

Deze nota is als bijlage opgenomen bij de toelichting van de tracébesluiten.

Relatie RijnlandRoute/Tracébesluit A4 Vlietland  N14

Gelijktijdig met de Tracébesluiten A4 en A44 RijnlandRoute en het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute ligt het Tracébesluit A4 Vlietland  N14 ter inzage. Het Tracébesluit A4 Vlietland  N14 maakt geen deel uit van het project RijnlandRoute. Bij dit besluit is echter wel met het ontwerp en de verkeers- en milieueffecten van het project RijnlandRoute rekening gehouden. Hiervoor is een aparte kennisgeving gepubliceerd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de besluiten en de bijbehorende stukken van 14 januari tot en met 25 februari 2015 tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

Beroep instellen?

Belanghebbenden die eerder hun zienswijze op het ontwerp van het betreffende besluit naar voren hebben gebracht, kunnen van 15 januari tot en met 25 februari 2015 beroep instellen tegen de afzonderlijke besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op de volgende manieren:

Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerp van het betreffende besluit naar voren hebben gebracht. En voor belang-hebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het betreffende ontwerp die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Op de vaststelling van de provinciale coördinatieregeling is geen beroep mogelijk. Indien u bezwaren heeft tegen meerdere besluiten is het van belang dat u tegen de betreffende besluiten afzonderlijk beroep aantekent.

Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Deze wet beoogt besluitvormingsprocedures van infrastructurele projecten en bouwprojecten te versnellen en te vereenvoudigen. Alle beroepsgronden moeten binnen de beroepstermijn binnen zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

Een beroepschrift moet aan bepaalde eisen voldoen. Informatie hierover vindt u op www.platformparticipatie.nl. Dit geldt ook voor informatie over het aanvragen van een voorlopige voorziening. Er zijn kosten (griffierechten) verbonden aan een gang naar de rechter. Actuele informatie hierover vindt u op www.raadvanstate.nl onder ‘Onze werkwijze/Werkwijze bestuursrechtspraak/ Ruimtelijke-ordeningskamer’.

Waar vindt u meer informatie?

U bent van harte welkom op de twee informatiebijeenkomsten (inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur):

Uitgebreide inhoudelijke informatie over het project RijnlandRoute vindt u op www.rijnlandroute.nl.

Daarnaast zijn de besluiten en de bijbehorende documenten ook te raadplegen op de volgende websites:

Provinciaal inpassingsplan
Tracébesluiten

 de website www.platformparticipatie.nl/rijnlandroute.

Bel voor vragen over de procedure met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 89 99.

Artikel uit Staatscourant in PDF