Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Petitie en handtekeningen tegen de aanleg van de Rijnlandroute

DOOR HERMAN JOUSTRA
VOORSCHOTEN - Een petitie tegen de aanleg van de Rijnlandroute. En een lijst met bijna 7000 handtekeningen tegen de aanleg van de Rijnlandroute, vergezeld van het verzoek vooralsnog geen rijksbijdrage te verlenen voor de aanleg van deze weg. Die werden gisteren overhandigd aan de Vaste Kamercommissies Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De petitie was afkomstig van het college en de gemeenteraad van Voorschoten, de handtekeningen van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland. Beide stellen zich op het standpunt dat de knelpunten in het wegennet rond Leiden op korte termijn moeten worden opgelost. Daarvoor moet het beschikbaar gestelde budget worden besteed. Dan moet eerst worden bekeken of de maatregelen werken, alvorens te beoordelen of verdergaande maatregelen, zoals de aanleg van de Rijnlandroute, de verbindingsweg tussen A4 en A44, überhaupt wel nodig zijn.

Mocht daartoe alsnog worden besloten, stelt Voorschoten, dan moeten er strenge kwalitatieve eisen worden gesteld aan de rijksbijdrage voor de eventuele aanleg en inpassing van deze nieuwe verbinding tussen A4 en A44, om een aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen.

De stichting heeft altijd op het standpunt gestaan dat het nut en de noodzaak van de route, die langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten moet gaan lopen, niet zijn aangetoond.

Het kabinet zegde onlangs 422 miljoen euro toe voor de aanleg van de route, maar daarmee komt de provincie nog steeds 250 à 300 miljoen tekort. Daarom hebben minister Eurlings en

de provincie afgesproken eerst de Tjalmaweg tussen Katwijk en Leiden te verdubbelen en de aansluiting van de Tjalmaweg en de Plesmanlaan op de A44 te verbeteren. En daarna de Churchilllaan over of onder Vliet door te trekken en te verbinden met de Europaweg. Later zou dan de Rijnlandroute kunnen worden aangelegd.

 

Terug naar 

Terug naar