Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van :

'Ernstige bezorgdheid over aanleg Rijnlandroute'

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten heeft bij monde van PvdA-raadslid Jan-Paul Middelburg op 21 oktober het provinciebestuur toegesproken over de Rijnlandroute. Hij sprak de ernstige bezorgdheid van gemeentebestuur en inwoners uit over de plannen van Provincie Zuid-Holland om een nieuwe weg aan te leggen door een waardevol natuurgebied en langs woonwijken en over sportvelden.

Hij pleitte voor de goedkope oplossing van de verkeersproblematiek door het snel en volwaardig opwaarderen van het huidige wegennet. Zonder natuur te vernietigen, zonder mensenlevens overhoop te gooien en zonder verspilling van belastinggeld. Hiermee is de ontsluiting van Valkenburg en het Leidse Bio Science Park geborgd. De gemeente gaat er van uit dat het provinciebestuur een wijs besluit neemt en niet voor maximaal één minuut tijdswinst zowel natuur als het woongenot van veel mensen overhoop gaat halen.

Middelburg tijdens zijn betoog ten overstaan van het provinciebestuur: 'Een nieuwe weg langs de Leidse Stevenshof en door Voorschoten verknoeit veel natuur: een unieke groene corridor tussen de duinen en het Groene Hart, de broedplaatsen van beschermde weidevogels en het fraaie landgoed Berbice worden onherstelbaar beschadigd. Een knooppunt bij Maaldrift doorkruist de groene verbinding, zonder problemen op de A44 op te lossen. Daarnaast moeten tientallen huizen en bedrijven worden onteigend en gesloopt. Een drama voor de betrokkenen. Sportvelden die dagelijks door duizenden sportbeoefenaars uit Leiden en Voorschoten worden gebruikt, moeten verdwijnen. Het dorp Voorschoten wordt tegen de eigen wens in in tweeën gedeeld.'

'Naast de jarenlange bouwoverlast tijdens de aanleg van zo'n weg blijven honderden huishoudens in de Leidse Stevenshof en Voorschoten permanent last houden van slechte lucht, geluid en visuele hinder. Dag in dag uit. De gezondheid van velen zal door de aanleg van deze weg worden beschadigd, soms misschien ernstig.'

'Het permanent aantasten van unieke natuur, het uit huis zetten van mensen, het doormidden hakken van een gemeenschap, overlast en gezondheidsrisico's zijn soms niet te voorkomen bij de aanleg van nieuwe infrastructuur. Maar waar gaat het bij nieuw asfalt voor de Rijnlandroute om? Een tijdswinst van een minuut. U weet ongetwijfeld ook dat de cijfers waarop dit gebaseerd is, zo rooskleurig zijn ingeschat dat het de vraag is of zelfs die minimale tijdswinst in de praktijk ooit wordt gehaald.'

'Natuurlijk moeten het voormalige vliegkamp Valkenburg en het Leidse Bio Science Parc goed ontsloten worden. Natuurlijk moeten bestaande knelpunten in het Leidse wegennet worden aangepakt. Gelukkig kan dat zonder natuur en woonmilieu onherstelbaar te beschadigen.'

Op 22 september sprak de projectleider Integrale Benadering Holland Rijnland, Michel Hoppenbrouwers, in Voorschoten uit dat de ontsluiting van Valkenburg en Bio Science 'volledig geborgd is; als ervoor gekozen wordt de knelpunten op het huidige tracé op te lossen en geen nieuwe weg over het N11-tracé aan te leggen. Door het rapport Integrale Benadering Holland Rijnland wordt dat bevestigd. Bij een aanpak van de knelpunten met een opwaardering van de huidige wegen kan in één klap ook een verbetering worden gezocht voor de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast die er nu in Leiden op sommige plaatsen zijn. Bovendien kan een opwaardering van het huidige tracé veel sneller worden uitgevoerd dan de aanleg van een volledig nieuwe weg. Er hoeft niet onteigend te worden. Er zijn geen jarenlange juridische procedures te verwachten. De maatschappelijke onrust die te verwachten valt bij de keuze voor een nieuwe weg - zeker nu duidelijk is dat een verbetering van het huidige tracé volledig voldoet aan de doelstellingen voor de Rijnlandroute - zal uitblijven.

Middelburg: 'Laat ik er voor alle duidelijkheid, van volksvertegenwoordiger tot volksvertegenwoordiger, op wijzen dat mocht er onverhoopt tóch gekozen worden voor een tracé langs de Stevenshof en door Voorschoten, het voor ons als grondgemeente onaanvaardbaar is als de inpassing anders is dan een volwaardige tunnel, volledig onder maaiveld. Een (deels) open tunnelbak is dus echt onaanvaardbaar voor Voorschoten. Gelukkig is er dus geen nieuwe weg langs de Stevenshof en onder Voorschoten door nodig. Dat is inmiddels duidelijk. Wij hopen dat u kiest voor het aanpakken van de knelpunten. Voor het volwaardig opwaarderen van de huidige wegen. Dan begint het oplossen van de problemen morgen al. Zonder natuur te vernietigen. Zonder mensenlevens overhoop te gooien. En zonder belastinggeld te verspillen. En de ontsluiting van Valkenburg en het Leidse Bio Science Parc is dan ook geborgd.'