Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van :

Unaniem tegen aanleg RR door groene buffer

Afdeling GroenLinks Voorschoten
De gemeenteraad van Voorschoten heeft op 9 april unaniem een motie aanvaard waarin wordt uitgesproken dat de gemeente zich met alle mogelijke middelen zal blijven verzetten tegen aanleg van de Rijnlandroute door de groene buffer tussen Wassenaar en Leiden.

De motie, die was ingediend door de fracties van de VVD en CDA, richtte zich aanvankelijk vooral tegen de de zgn. buitenom-variant, die dwars door de Ommedijkse polder loopt. Deze variant komt niet in de MER-procedure voor, maar wordt toch door het Rijk bestudeerd. In de overwegingen werd geconstateerd dat er knelpunten zijn op de wegverbinding Tjalmaweg - aansluiting A44 - Dr Lelylaan - Churchilllaan - Lammenschansplein - Europaweg - aansluiting A4 en dat het niet voor de hand ligt dat deze knelpunten worden opgelost met een nieuwe weg dwars door Voorschoten. Dit was op zichzelf een juiste constatering, maar in het uitvoerend deel van de oorspronkelijke motie kwam dit niet meer terug.

De PvdA-fractie wees erop dat dit element ontbrak en GroenLinks voegde er bij monde van raadslid Johan van Rixtel aan toe dat voor onze partij de nulplus-variant (aanpassing van de bestaande infrastructuur) de enige aanvaardbare variant is. Hierop stelde de VVD voor aan het uitvoerende deel toe te voegen dat Voorschoten tevens met alle middelen zal trachten de betrokken overheden (lees: Rijk, Provincie, regiobestuur Holland Rijnland, gemeentebestuur Leiden) ervan te overtuigen dat aanpassing van de bestaande infrastructuur de beste oplossing is. Vervolgens werd er bij het College van B&W op aangedrongen om in samenwerking met het College van B&W van Wassenaar alles in het werk te stellen om elke aantasting of poging daartoe van de Ommedijkse polder te voorkomen en op korte termijn stappen te ondernemen om deze polder uit te breiden en te versterken.

Met de genoemde toevoeging kon iedereen instemmen, zodat de aangepaste motie uiteindelijk door alle fracties mede werd ingediend en met algemene stemmen werd aanvaard. In zijn reactie wees Wethouder van DunnÚ erop dat de colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar al gezamenlijk een brief op poten over de buitenom-variant hadden verstuurd naar minister Eurlings en Gedeputeerde Van Dijk en dat in die zin de motie eigenlijk al was uitgevoerd voordat hij was ingediend. Niettemin werd besloten de aangescherpte motie ook ter kennis te brengen van alle betrokken partijen, waaronder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie en alle omliggende gemeenten.

De GroenLinks fractie was verheugd dat op deze manier weer een duidelijk en eensgezind signaal door de Voorschotense gemeenteraad werd afgegeven dat de zogenaamde voorkeursvariant van de provincie (het N-11 west tracÚ) wat ons betreft de prullenbak in kan.

 

Terug naar

Terug naar