Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Uit :

Gemeenten over Rijnlandroute geen 'bevoegd gezag'

Regio - Het ziet ernaar uit dat de provincie voor de Rijnlandroute een inpassingplan gaat maken. Dit is een provinciaal bestemmingsplan dat al de gemeentelijke bestemmingsplannen overrulet. Wel zullen de gemeenten worden 'geconsulteerd'. Dit werd de regionale portefeuillehouders Verkeer afgelopen woensdag door provinciaal projectmanager Bert Groenen bekendgemaakt. De Rijnlandroute is het eerste project waar er sprake is van het toepassen van dit provinciale middel.

Sinds in juli de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening van kracht is geworden, kan de provincie een eigen bestemmingsplan maken. Als Provinciale Staten (PS) het goedkeurt, dan is het geldend boven de gemeentelijke plannen. Zo kan je een weigerachtige gemeente terzijde schuiven. Het is een soort van doorzettingsmacht. Maar naar nu blijkt wil Zuid-Holland het ook inzetten als dit de provincie 'voordeel oplevert'. Of als er sprake is van een gemeenteoverstijgend project. "Wij denken dat dit hier voor de Rijnlandroute aan de orde is", meldde Groenen.

Bevoegd gezag
Om de Rijnlandroute via een een inpassingplan ruimtelijk te regelen, moet wel eerst door PS een principebesluit worden genomen. Dit wordt hun op 10 december voorgelegd. Aansluitend is er een consultatieronde langs de gemeenten, waarbij de raden van Voorschoten, Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar om hun 'mening' wordt gevraagd. Gedeputeerde Staten zal dan een standpunt bepalen en definitief het groene licht geven. Het inpassingplan wordt uitgewerkt, als het tracÚ bekend is. Dit besluit valt in juli 2009. Als het plan klaar is, stelt PS het vast. Want alhoewel de provincie zwaar inzet op communicatie en participatie, is PS in de provinciale ogen het 'bevoegd gezag' en niet de gemeenten. Rond maart 2010 wordt het dan ter inzage gelegd.

Verlicht despotisme
Afgelopen woensdag was over deze handelwijze reeds enig gemor te bespeuren. De Zoeterwoudse wethouder Sjaak Stuijt wees daarbij op het overleg binnen de Stuurgroep Rijnlandroute. Hierin zitten vertegenwoordigers uit provincie en regio. "De vraag is: wat sturen wij als Stuurgroep nu precies." Het antwoord klonk gekscherend ergens vanuit de zaal: "Het is een 'wordt-gestuurd-groep'." Ook de Voorschotense Hans Horlings uitte bedenkingen. "Ik ervaar enige spanning tussen de intentie van de bestuurlijke samenwerking en de intentie waar de bevoegdheden moeten liggen. Ik vraag mij af of die insteek nu echt bijdraagt aan het beleven van het verantwoordelijkheidsgevoel bij alle betrokken partijen." En voorzitter Peter Glasbeek bespeurde zelfs enig 'verlicht despotisme' in het hele verhaal. De komende tijd zal hierover in de regionale politiek nog wel een hartig woordje worden gewisseld.
(Bron: Kuyt tekstproducties, 3 oktober 2008)

 

Terug naar

Terug naar