Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Gedeputeerde wil aanpassing van wegen serieus onderzoeken

‘We doen wat de Rekenkamer wil’

DOOR JANET VAN DIJK
REGIO - De verkeersproblemen in de regio houden de gemoederen volop bezig. Is een nieuwe Rijnlandroute van Katwijk, langs Leiden, door Voorschoten naar de A4 bij Zoeterwoude de beste oplossing? Of is het ingrijpend aanpakken van de bestaande wegen een veel beter plan: is dat goedkoper, eenvoudiger, beter en levert dat meer tijdwinst op? De provincie wil beide plannen onderzoeken, maar tegenstanders zijn niet er gerust op. Gedeputeerde Asje van Dijk, binnen de provincie verantwoordelijk voor verkeerszaken, geeft zijn mening.

Kwestie 1.
De Randstedelijke Rekenkamer vindt dat het nut en de noodzaak van een nieuwe weg nog niet voldoende zijn aangetoond. Dat komt vooral omdat een vergelijking met het alternatief, een forse verbetering van de bestaande wegen, nog niet is gemaakt. De provincie heeft een van de rapporten, de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, aangevuld maar volgens de Rekenkamer is dat nog niet genoeg. De Rekenkamer vindt dat de provincie het besluit over de weg moet uitstellen.
De reactie van Asje van Dijk: "Dat zou ik zeer onverstandig vinden. Het levert alleen maar meer vertraging op, en bij infrastructurele projecten klaagt iedereen altijd dat ze zo lang duren. En uitstellen is ook niet nodig, omdat ik van plan ben de Rekenkamer op zijn wenken te bedienen in een MER-studie."
Uitleg: In deze Milieu Effect Rapportage worden de voor- en nadelen van een nieuwe weg van Katwijk naar Zoeterwoude onderzocht, en de voor- en nadelen van een ingrijpende aanpak van de bestaande wegen.
Asje van Dijk
: "We gaan precies doen wat de Rekenkamer aanbeveelt, we doen het alleen niet in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, zoals de Rekenkamer wil, maar in de Milieu Effect Rapportage, en dan gebeurt het veel gedetailleerder."

Kwestie 2.
De Rekenkamer verwijst naar landelijke richtlijnen, die zeggen dat het onderzoek naar verbetering van de bestaande situatie als eerste moet gebeuren, in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Dat heeft de provincie niet gedaan.
De reactie van Asje, van Dijk: "Wij hebben aan het ministerie van verkeer en waterstaat, met wie wij in gesprek moeten over de financiën, gevraagd of wat er nu op tafel lag voldoende was en dat hebben zij tot twee keer toe beaamd."

Kwestie 3.
Tegenstanders van de weg, vooral te vinden in Voorschoten, beschouwen het nadere onderzoek naar het opheffen van bestaande knelpunten als een doekje voor het bloeden. Onder meer omdat Gedeputeerde Staten al de voorkeur uitspreekt voor een nieuwe weg via het zogeheten N11-tracé. Dat besluit werd eerst ook meegedeeld in een persbericht van de provincie. Pas een dag later kwam de mededeling dat er ook een onderzoek komt naar verbetering van de bestaande wegen.
De reactie van Asje van Dijk
: "In de MKBA is het Korte Vliettracé (een weg langs de Korte Vliet, en niet dwars door Voorschoten, red.) onderzocht en het N11-tracé door Voorschoten. Het Korte Vliettracé is buitenboord gevallen, het is verkeerskundig te moeilijk en het kost drie keer zoveel als het N11-tracé. De enige conclusie die we nu getrokken hebben is: het Korte Vliettracé wordt het niet. Maar voordat het definitieve besluit valt, gaan we eerst een MER-studie doen waarin we heel helder ook onderzoek doen naar een ingrijpende aanpassing van het bestaande tracé, de zogeheten nulplusvariant. We beslissen niet nu, de nulplusvariant doet volwaardig mee. Wij hebben gekeken naar het advies van de stuurgroep waarin de regio zit, de Kamer van Koophandel, het ministerie. Unaniem is daar de MKBA aangenomen, wat daarin staat is voldoende om te trechteren, namelijk dat het Korte Vliettracé afvalt. Daarnaast is besloten dat in de MER-studie ook de nulplusvariant wordt onderzocht. Dat is in het college van GS aan de orde geweest, dat dat niet met zoveel woorden in het persbericht stond, doet daar niets aan af, in een persbericht kun je niet alles kwijt. Later heb ik heel duidelijk gemaakt dat dit het dubbelbesluit was."

Kwestie 4.
Er kan nu al wat worden gedaan om de files te verminderen, zoals bijvoorbeeld het Lammenschansplein verbeteren, de Lammebrug verbreden en niet meer opendoen in de spits.
De reactie van Asje van Dijk: "Ik ga nu niet gigantisch investeren in het bestaande traject, terwijl we de besluitvorming nog moeten doen. Maar er zijn ook maatregelen, die op korte termijn oplossingen bieden en waar je geen spijt van kunt krijgen, zoals een goede afstelling van de verkeerslichteninstallaties en de openingstijden van de bruggen. Natuurlijk laat ik daar naar kijken."

 

Terug naar

Terug naar