Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Noodzaak volgens Rekenkamer nog steeds niet aangetoond

‘Stel besluit aanleg Rijnlandroute uit’

DOOR JANET VAN DIJK
REG IO - De provincie moet het besluit over de aanleg van een nieuwe Rijnlandroute uitstellen. Het nut en de noodzaak van een nieuwe verbindingsweg zijn nog steeds niet aangetoond. Dat zegt de Randstedelijke Rekenkamer.

Enkele weken geleden leverde de Rekenkamer forse kritiek op de provincie. De Rekenkamer stelde dat nog niet goed was aangetoond dat de aanleg van een nieuwe weg tussen A4 en A44 noodzakelijk is. Vooral omdat nooit goed is uitgezocht of verbetering van het bestaande wegennet een haalbaar alternatief is om de verkeersproblemen in de regio op te lossen.

De provincie paste een van de rapporten aan, de zogeheten Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, ging akkoord met het aangepaste rapport en sprak zijn voorkeur uit voor een nieuwe weg van Katwijk naar Leiden, pal langs de Stevenshof, door Voorschoten naar de A4 bij Zoeterwoude. Later moet uit een zogeheten Milieu Effect Rapportage (MER) blijken of verbetering van de bestaande wegen een goed alternatief is.

De Randstedelijke Rekenkamer constateert dat in het aangepaste rapport nog a1tijd een goede vergelijking ontbreekt tussen de aanleg van een nieuwe weg en verbetering van de bestaande infrastructuur. Daarmee voldoet het rapport niet aan de landelijke richtlijnen voor grote infrastructurele projecten. De Rekenkamer adviseert de provincie om het rapport alsnog aan te vullen met een echt goede vergelijking. Het is volgens de Rekenkamer 'onwenselijk' om dat pas later te doen in de MER. Pas als duidelijk is wat de voor en nadelen zijn van aanpassing van de huidige knelpunten, kan de provincie besluiten of de voorkeur moet uitgaan naar een nieuwe weg. In een brief aan provinciale staten, die in juni een besluit nemen, adviseert de Rekenkamer om pas een besluit over de nieuwe weg te nemen als het alternatief goed is uitgewerkt en het rapport voldoet aan de landelijke richtlijnen. De Rekenkamer constateert dat het aangepaste rapport 'tekstueel grotendeels ongewijzigd is gebleven'. Omdat het alternatief te mager is ingevuld dreigt een overschatting van de baten van het voorkeursalternatief, een nieuwe Rijnlandroute. In het herziene rapport wordt nog steeds niet aangetoond dat de aanleg van een nieuwe verbinding de beste optie is.

Ook de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, sterk tegenstander van de weg door Voorschoten, adviseert de provincie om eerst goed uit te zoeken of verbetering van de bestaande route een goede optie is. Sommige maatregelen kunnen al direct worden genomen, bijvoorbeeld: het niet meer openen van de Leidse Lammebrug bij het Lammenschansplein tijdens de spits. "Behoud Rijnland zou het de provincie ernstig verwijten als ze de problemen op de bestaande route maar laat bestaan en de nodige maatregelen daar maar achterwege zou laten om zo de druk op de aanleg van de Rijnlandroute hoog te houden", schrijft de stichting in een brief aan provinciale staten.

 

Terug naar

Terug naar