Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Politiek betreurt missers in het rapport maar ziet weinig heil in alternatief


‘Rijnlandroute blijft beste oplossing’

 DOOR JANET VAN DIJK
REG I 0 - Het is een' groot gemis' dat een provinciaal rapport over de Rijnlandroute niet compleet blijkt te zijn. Maar CDA en PvdA, de twee grootste partijen in de provincie, denken dat met de aanvullende informatie toch zal blijken dat een nieuwe weg de beste oplossing is voor de verkeers­problemen in de regio. Zij zien weinig heil in het alternatief, het verbeteren van de huidige knelpunten, zoals de Leidse Churchilllaan.

Op verzoek van Provinciale Sta­ten onderzocht de onafhankelij­ke Randstedelijke Rekenkamer de verschillende rapporten over de Rijnlandroute, waarop de sta­tenleden uiteindelijk hun be­sluit baseren. De Rekenkamer concludeert dat de verkeerspro­blemen in de regio groot zijn, maar dat nog niet voldoende is aangetoond dat een nieuwe weg daarvoor de beste oplossing is. Dat komt vooral doordat in een van de rapporten, de zogeheten Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, een vergelijking ont­breekt met de huidige situatie, of de verbeterde situatie.

De huidige situatie kan vooral verbeteren door de knooppun­ten bij het Transferium bij de A44 en de Lammebrug bij de A4 te verbeteren, waardoor het ver­keer daar sneller doorstroomt. Ook de files op de Churchilllaan moeten dan worden aangepakt.

"Dat betekent dat over de Churchilllaan, inc1usief het loka­le bestemmingsverkeer, 50.000 auto's gaan rijden, net zoveel als nu over de N11. Dan krijg je een zeer drukke weg in een stedelijke omgeving, met veel gevolgen voor bijvoorbeeld de luchtkwali­teit. Dan kan ik wel bedenken hoe daar in Leiden op wordt ge­reageerd", zegt PvdA-fractie­voorzitter Ron Hillebrand.

Ook Koos Verbeek van het CDA is van mening dat het geen goede oplossing is om al het ver­keer vanuit de Bollenstreek door Leiden naar de A4 te laten rijden. Autoverkeer zal dan ook via de A44, de Landscheidingsweg en de Utrechtse Baan naar de A4 gaan en dat is onwenselijk. "Daarmee worden Wassenaar, Den Haag en Leidschendam/Voorburg ook te veel belast. Dat punt wordt te weinig belicht."

Verbeek concludeert dat de Rekenkamer de nodige vraagtekens zet bij de provinciale rapporten."Maar ik ben er wel gerust op dat dit, met de aanvullende informa­tie, op een goede wijze voortge­zet kan worden."

De Leidse verkeerswethouder John Steegh vindt het vooral be­langrijk dat de Randstedelijke Rekenkamer constateert dat er echt wat aan het verkeerspro­bleem in de regio moet worden gedaan. Hij tilt er niet zo zwaar aan dat volgens de Rekenkamer de noodzaak van een nieuwe weg nog niet voldoende is aange­toond. "We moeten het nu voor­al over de vorm hebben, er is nog niets beslist. Er is alleen een voorkeurszone aangewezen." De nieuwe weg moet grofweg lopen van Valkenburg langs het Val­kenburgsemeer en de Leidse Ste­venshof, dwars door Voorscho­ten naar de A4. "We hebben al­lang met elkaar afgesproken dat we in de Milieu Effect Rapporta­ge ook gaan uitzoeken of het ver­beteren van de huidige situatie een oplossing is", zegt Steegh.

De SP ziet verbetering van de huidige situatie als een reële op­tie. Er leek in de provincie een duidelijke meerderheid voor een nieuwe weg, maar SP-woord­voerder Erik Maassen hoopt dat nu meer partijen serieus naar de zogeheten nulplusvariant willen kijken. Dat die variant ten on­rechte niet in de MKBA is opge­nomen, heeft volgens Maassen te maken met 'de tunnelvisie'. "Men wil heel graag deze weg aanleggen." De SP vindt dat het rapport 'grondig moet worden herzien'. Zijn fractie wil geen consequen­ties verbinden aan de missers in het rapport. "Het gaat ons er vooral om dat het besluit wordt genomen op basis van duidelijke cijfers."

 

Terug naar

Terug naar