Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van
:


CDA teleurgesteld over strategie Rijnlandroute

In de gemeenteraad van dinsdag 25 maart jl. is de strategie van Voorschoten bepaald voor de besprekingen in het regiobestuur van Holland Rijnland over de Rijnlandroute. Het regiobestuur adviseert de provincie, die uiteindelijk in mei een definitief tracÚ voor de Rijnlandroute zal kiezen. Voorschoten had al eerder zes wijzigingsvoorstellen ingediend, waarvan enkele regiogemeenten hadden aangegeven deze (deels) te willen steunen. Het CDA was bereid te onderhandelen over deze wijzigingsvoorstellen om zo met het best denkbare eindresultaat voor Voorschoten uit de bus te kunnen komen. Het belangrijkste wijzigingsvoorstel, de uitspraak dat het tracÚ over het gehele Voorschotense deel ondergronds zou moeten komen, leek een grote kans te hebben om aangenomen te worden.

De gemeenteraad koos echter in meerderheid voor een strategie van alles of niets. De raad ging hiermee in tegen het advies van het college van B&W en tegen de voorstellen van het CDA.

Deze strategie heeft als resultaat gehad, dat in de vergadering van het regiobestuur van Holland Rijnland op woensdag 26 maart jl, uiteindelijk geen enkel wijzigingsvoorstel van Voorschoten is aangenomen. Ook het voorstel van Leiden om het Korte Vliet tracÚ in de planvorming op te nemen, is ingetrokken uit onvrede over de houding van Voorschoten.

Het CDA betreurt deze gang van zaken en zal ook in de toekomst zoveel mogelijk blijven onderhandelen om het beste resultaat voor Voorschoten te behalen: een weg die we niet zien, horen of ruiken.

 

Terug naar

Terug naar