Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Onafhankelijk oordeel Rijnlandroute

 

DOOR ROBBERT MINKHORST
LEIDEN/VOORSCHOTEN - Een onafhankelijke beoordeling van de tegenstrijdige onderzoeken naar de Rijnlandroute is noodzakelijk om een tracÚ te kiezen voor de nieuwe weg tussen de A4 en A44. De provincie Zuid-Holland vraagt de Randstedelijke rekenkamer daarom de verschillende rapporten over de Rijnlandroute te toetsen. TNO en Witteveen en Bos aan de ene kant en de provincie en de regio Holland-Rijnland aan de andere kant hebben verschillende conclusies over de voor- en nadelen van de route. De regio en de provincie lieten een maatschappelijke kosten-batenanalyse maken en een notitie over 'nut en noodzaak' van de verbinding. Op basis van de uitkomsten hebben Zuid-Holland en HollandRijnland een uitdrukkelijke voorkeur voor een route vanaf de A4 door Voorschoten en langs de Leidse Stevenshof naar de A44, en vanaf daar 'verder naar Katwijk.

De gemeente Voorschoten, tegenstander van dat tracÚ, liet twee bureaus een contra-expertise uitvoeren. TNO stelt dat de eerdere onderzoeken incompleet zijn, een vertekend beeld geven en teveel onduidelijkheden bevatten. Criteria over verkeersdruk ("Wat is overbelast?") zijn er niet. Een bereikbaarheidsanalyse ontbreekt in het geheel. De conclusies zijn daardoor 'onvoldoende onderbouwd' of 'niet verifieerbaar'. "Hierdoor lijken de tunnelvarianten ten onrechte slechter te scoren", geeft TNO een voorbeeld. De provincie en het regiobestuur kraakten vervolgens het TNO-rapport. Dat zou zijn gebaseerd op 'halve en achterhaalde informatie'. De Leidse verkeerswethouder John Steegh zei afgelopen dinsdag dat de onderzoekers van alle rapporten inmiddels erkennen dat zij fouten hebben gemaakt.

"Het lijkt er sterk op dat de conclusies meer afhangen van wie de opdrachtgever is", zegt fractievoorzitter Oscar Dijkhoff van Groenlinks in Provinciale Staten. "Daarom vragen we de rekenkamer om de verschillen met elkaar te vergelijken." Het initiatief komt van Groenlinks omdat de partij geen verder gesteggel wil over de uitkomsten. Een meerderheid in de Staten steunt het verzoek. De Randstedelijke rekenkamer is een onafhankelijk instituut dat het beleid van de vier provincies in de Randstad onderzoekt.

De definitieve tracÚkeuze is uiteindelijk 'een politieke afweging', zegt Dijkhoff en hij wil die straks 'op basis van de feiten kunnen maken'. "Gerenommeerde instellingen komen met aanmerkelijk verschillende conclusies. We moeten een besluit kunnen nemen op grond van de goede gegevens." Ook juridisch biedt dat meer zekerheid, aldus Dijkhoff.

 

Terug naar

Terug naar