Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


 

Van :


GroenLinks: Rijnlandroute? Ga toch fietsen!


De groei van het autoverkeer zal de komende jaren sterk afnemen. Door vergrijzing komt de groei van het woon-werkverkeer zelfs geheel tot stilstand. Dat heeft fractie van GroenLinks Voorschoten berekend op basis van recente cijfers. De Rijnlandroute is hierdoor niet nodig.

De gegevens zijn onder meer afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de GGD Hollands Midden en het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

GroenLinks heeft een eigen analyse gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten. Bovendien legt de fractie in de nota onder de titel 'Rijnlandroute? Ga toch fietsen!' alternatieven op tafel om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

GroenLinks constateert dat de economische ambities van de regio Holland Rijnland veel te hoog zijn gegrepen, omdat de omvang van de beroepsbevolking stagneert.

De ontsluiting van de woningbouwlocatie Valkenburg kan in de eerste plaats worden bereikt door de aanleg van goede verbindingen met de tram en met de fiets. De fiets biedt goede mogelijkheden, omdat de afstand Valkenburg-Leiden zeer kort is.

Daarnaast zijn twee betrekkelijk kleine ingrepen in de bestaande ir. G. Tjalmaweg in staat om de doorstroming voor het autoverkeer sterk te verbeteren, zeker in de richting van Den Haag. Naar een betere benutting van het goederenvervoer over water is nader onderzoek gewenst. Op het traject Lelylaan/Churchilllaan zijn grotere ingrepen nodig om de doorstroming, de luchtkwaliteit en de oversteekbaarheid te verbeteren. Deze ingrepen bieden echter een meer op het probleem toegesneden en daardoor effectievere oplossing dan de aanleg van een weg door landschappelijk belangrijk gebied ten zuiden van Leiden. De kosten van verbetering van de Lelylaan/Churchilllaan zullen zeker lager zijn dan de aanleg van een geheel nieuw tracÚ.

Als daarbij in ogenschouw wordt genomen, dat de totale Rijnlandroute voor de automobilist slechts een reistijdwinst van 30 tot 60 seconden(!) oplevert, dan kan - met alle nadelen van de weg - toch moeilijk de conclusie worden getrokken, dat het nut en de noodzaak ervan afdoende zijn aangetoond.

De weg heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor Voorschoten, maar ook voor Leiden. Het weidegebied Papewegsepolder en de Oostvlietpolder worden onherstelbaar aangetast en het verkeer op de Haagweg en de Voorschoterweg zal sterk toenemen. Met een goede OV-verbinding tussen Leiden en Katwijk, meer aandacht voor de fiets en de binnenvaart, alsmede met enkele, vooral kleinschalige, infrastructurele ingrepen voor het autoverkeer kan op basis van realistische toekomstbeelden, de mobiliteit in de regio Leiden-Katwijk volwaardig worden gefaciliteerd, zonder dat de Ecologische Hoofdstructuur ernstig wordt aangetast.

 

Terug naar

Terug naar