Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Tachtig procent woningbouw binnenstedelijk


Verdere verdichting van steden

DOOR ERNA STRAATSMA
DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland streeft naar verdere verdichting van steden. Tachtig procent van de totale wo­ningbouw moet de komende tien jaren binnenstedelijk ge­beuren. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland streven naar de bouw van 175.000 woningen in de pe­riode 2010-2020. Daarvan komen 140.000 huizen binnen bestaan­de gemeentegrenzen. De reste­rende 35.000 huizen komen in nieuwe woongebieden en het groene 'buitengebied.

Aan bestaande afspraken over bebouwing van vliegkamp Val­kenburg wordt niet getornd. Op het voormalige vliegveld zijn 5500 huizen gepland. Daartoe behoren 500 huizen in de duur­ste categorie koopwoningen. Dit zogeheten 'topwoonmilieu' komt er op uitdrukkelijk ver­zoek van de rijksoverheid.

Tot nu toe bedroeg de binnen­stedelijke woningbouwopgave vijftig procent. Gedeputeerde Manita Koop staat echter van harte achter een verhoging van dat percentage naar tachtig pro­cent. Die maatregel moet een verdere 'verrommeling' van de dichtbevolkte Randstad voorko­men.

De nieuwe 'verstedelijkings­strategie' van Zuid-Holland sluit aan bij de verstedelijkingsstrate­gie van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel. De samenwerken­de bestuurders in het zuidelijk deel van de Randstad moeten nog afspraken maken met de rijksoverheid en marktpartijen over verdere verstedelijking na 2010. De verstedelijkingsstrate­gie van de Zuidvleugel telt nog drie andere acties: het in balans brengen van vraag en aanbod van woonmilieus, het realiseren van 'iconen voor metropolitaan wo­nen' en het verbeteren van de kwaliteit, van groene gebieden rondom steden. De villawijk op Valkenburg moet zo'n 'icoon' worden.

In de regio Holland Rijnland - Leidse agglomeratie en Duin- en Bollenstreek - zijn tot 2020 zo'n 33.000 extra woningen nodig. Die komen in de bestaande ker­nen en in het zuidwestelijke deel van de regio, oftewel de 'As Lei­den-Katwijk'. Onder het motto 'eerst bewegen, dan bouwen', is de daadwerkelijke bouw echter afhankelijk van een rijksbijdrage voor de Rijnlandroute en de Rijn Gouwe Lijn.

 

Terug naar

Terug naar