Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

‘Leiden doet nul-komma-nul’

Stevenshof wil debat over weg

DOOR ERNA STRAATSMA
LEIDEN - Veel Stevenshofbewo­ners laten zich in Voorschoten informeren over de aanleg van de Rijnlandroute. "Leiden doet nul-komma-nul aan voorlich­ting en inspraak”, zegt wijkbewoner Henk Rosendal.

Ik heb de gemeente diverse malen gebeld met de vraag wanneer hier in de wijk wat wordt georganiseerd, maar ik krijg geen antwoord", zegt Rosendal. "Dat is toch niet netjes? Het or­ganiseren van een bijeenkomst om alle wijkbewoners te infor­meren over een weg die pal naast de wijk gepland staat, lijkt me wel voor de hand liggen.”

Op initiatief van de wijkraad is er op 21 februari een bijeenkomst in het buurthuis, maar die heeft niet het karakter van een in­spraakbijeenkomst. Uiterlijk 15 februari moeten gemeenten de provincie laten weten wat ze van twee rapporten over de Rijnland­route vinden. Studies naar 'nut en noodzaak' en 'maatschappe­lijke kosten en baten' leidden eind vorig jaar tot de provinciale conclusie dat de weg het best over het aloude rijksweg-11 tracé kan lopen. "Ik oefen liever voor­af invloed uit, dan dat ik nader­hand wordt geïnformeerd wat het standpunt van de gemeente is', zegt Rosendal, die een weg langs de Stevenshof niet ziet zit­ten.

Henk Osinga, bestuurslid van de wijkraad Stevenshof, vindt ook dat Leiden 'een beetje achter blijft' met het informeren van de wijkbewoners. "Ik heb gehoord dat veel mensen uit de Stevens­hof naar bijeenkomsten in Voor­schoten gaan om zich over de Rijnlandroute te laten informe­ren", zegt Osinga. "Voor ons is natuurlijk van belang hoe we zo min mogelijk overlast ondervin­den van een weg langs onze wijk. "De provinciale plannen gaan uit van een weg op maai­veld langs de wijk. Dat vindt Osinga opmerkelijk: "Een school mag je tegenwoordig niet meer bouwen langs een weg, maar een nieuwe weg vlak langs een woon­wijk aanleggen kan wel?"

Voorschotenaar Wim ter Keurs van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Rijnland beaamt dat er vanuit de Stevenshof veel be­langstelling is voor het debat over de Rijnlandroute. Een handtekeningenactie van het Voorschotense comité Stop de Rijnlandroute heeft volgens hem 'honderden reacties' uit Leiden opgeleverd.

Verkeerswethouder John Steegh zegt dat er 'nog niets is besloten' over het tracé van een weg. "De provincie vraagt ons al­leen of wij kunnen leven met de uitkomsten van beide studies. Dat nut en noodzaak zijn aangetoond en dat er een zoekgebied voor een tracé ten zuiden van Leiden moet komen. Dan gaat het om een brede strook grond die al sinds - geloof ik - 1927 is gereser­veerd voor een weg." Het Leidse college deelt de conclusies van beide rapporten, zegt Steegh. "Prima dat Stevenshofbewoners naar Voorschoten gaan en dat die gemeente bijeenkomsten orga­niseert. Maar strikt genomen be­gint de inspraak pas als de proce­dure voor een milieu-effectrap­portage begint."

 

 

Terug naar

Terug naar