Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit de :

 

Doorbraak Rijnlandroute

Holland Rijnland steunt voorwaarden Voorschoten


VOORSCHOTEN - DeVoorschotense motie van de AB-leden Staatsen en Tjalma over de Rijnlandroute is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van regio Holland Rijnland van 28 maart unaniem aangenomen. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, waarvan de Voorschotense wethouder Horlings deel uit maakt, heeft de motie omarmd. Voorschoten heeft bestuurlijk een doorbraak gerealiseerd in het Rijnlandroute-dossier. Voor het eerst kregen de voorwaarden van Voorschoten voor een (mogelijke) Rijnlandroute formeel de volledige steun van alle regiogemeenten.

De Rijnlandroute is één van de vijf grote regionale projecten die Holland Rijnland met een investeringsfonds (142,5 miljoen euro) mogelijk wil maken. Met de motie heeft Voorschoten vastgelegd dat Holland Rijnland er bij de provincie op toeziet dat zowel het Korte Vliettracé als het tracé over de reservering voor Rijksweg 11 als volwaardige varianten in de verdere studie worden meegenomen. Er wordt toegezien op een eerlijke objectieve afweging tussen beide tracés in relatie tot de zogenaamde nul(plus)variant, die bestaat uit geen aanleg van de weg of mogelijk andere maatregelen. Er wordt op toegezien dat de uiteindelijke tracékeuze een functionele en hoogwaardige inpassing kent waarbij ruimtelijke inrichting, cultuurhistorische waarden, economie, verkeer, milieu, natuur, recreatie en kosten en opbrengsten in samenhang zijn getoetst.

Van groot belang is dat Holland Rijnland naar een zodanige inpassing van de Rijnlandroute streeft (ongeacht de tracékeuze) dat de wijk Noord-Hofland onlosmakelijk onderdeel blijft uitmaken van de kern Voorschoten en dat er geen barrière ontstaat die een ruimtelijke en sociale scheiding teweegbrengt, waarbij de mogelijkheid voor een tracé onder maaiveld in beginsel wordt voorgestaan. Belangrijk laatste punt is dat de bijdrage van Holland Rijnland aan de Rijnlandroute alleen plaatsvindt wanneer aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Wethouder Horlings is buitengewoon verheugd over de succesvolle lobby van Voorschoten en dit historische besluit van de regio Holland Rijnland.

 

Terug naar